Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

breiding der taak der psychiaters door de ongevallen- en ziekteverzekerings-wetgeving, de aanstaande reform in het gevangeniswezen, de tuchtscholen, en bedenkt, dat het welhaast slechts een questie van tijd is, dat «le rechtspraak regelmatig kunne beschikken over deskundige psychiatrische voorlichting. Dat vooral in dit laatste opzicht verbeteringen als een dringende eisch des tijdszijn te achten, niemand, door de litteratuur en door eigen ervaring bekend met het inisdadigersgehalte, waarvoor in den regel door de rechtbank een deskundig advies wordt ingewonnen, kan dit betwijfelen. Meestal zijn nl. deze door den strafrechter aangewezen perso en zoo zeer in het oogvallend lijdende, dat zij door den expert op het eerste gezicht als zoodanig herkend worden. Zelden of nooit is het resultaat van het onderzoek negatief. — Tegenover het vaak gehoorde voorbarige oordeel, als zouden de geneeskundigen overal zieken willen zien, zoude ik in alle bescheidenheid de vraag willen stellen , of niet veeleer hieruit blijkt, dat twijfelachtige gevallen maar al te zelden door den rechter worden opgemerkt. Immers, het is duidelijk, dat — bij voldoende toewijzing van de werkelijk twijfelachtige gevallen — de cijfers voor de ziek- en niet-ziek bevonden personen ongeveer tegen elkander moesteu opwegen ! — Aangezien van den rechter ternauwernood een psychiatrische opleiding, en zeker geen desbetreffende ervaring mag verwacht worden, schijnt eerst dan een goed evenwicht bereikbaar, wanneer alle gevallen door den deskundige onderzocht worden. Moge het thans verbeterde geneeskundige toezicht in de gevangenissen als eerste stap in de goede richting beschouwd worden.

Toch steken in deze opzichten de toestanden ten onzent niet al te ongunstig af bij die der aangrenzende landen,

Sluiten