Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oleum Sabinae mag in de apotheken slechts in gesloten vergiftkasten worden bewaard en van Extractum hydrastis liquidum mag, volgens de Nederl. Pharmacopee, aan een volwassene niet meer dan 4 gram per dag worden ingegeven. En welk een nadeelige werking juist deze geneesmiddelen op het menschelijk lichaam uitoefenen — och, Dames, vraagt het uwen geneesheer en hij zal het u duidelijk maken, dat uw gezondheid, zelfs uw leven ernstig worden bedreigd door de laakbare hulp van de te Berlijn en Weenen gediplomeerde

Wij zijn in het bezit van een verklaring van een geneeskundige, bij wien een door het laboratorium behandelde dame later hulp zocht, die bewijst, dat wij niet te veel hebben gezegd.

De bestierders van het laboratorium schijnen niet op hun mondje te zijn gevallen. Ten blijke daarvan laten wij hier een brief volgen, door de firma gericht tot een dame, die eerst nader inlichtingen verzocht en die ons is toevertrouwd met vrijheid dien openbaar te maken. De brief luidt aldus:

Mevrouw !

Uwe geëerde letteren hebben wij heden met belangstelling gelezen.

Bij uw bezoek hier aan onze inrichting heeft Mevrouw Jasinski U onze N. M. Spuit aanbevolen.

Daarop heeft U te kennen gegeven, in het bezit te zijn van eene spuit, overeenkomende met onze spuit.

Indien dat de waarheid is, dan kunt U wel het succes verkrijgen, mits U onze wetenschappelijke raadgevingen zult opvolgen.

Deze verstrekken wij echter bij eene doos poeder van ƒ 5 niet kosteloos.

U sprak ook over poeder voor de spuit, afkomstig hier uit Amsterdam. Is U daarvan overtuigd, dat dit doelmatig poeder is? Indien U alzoo uwe spuit, het doelmatige poeder en ons poeder, om in te nemen, aanwend, dan kunt U bepaald een gunstig resultaat behalen.

Het voornaamste echter hierbij is, dat de voorschriften flink worden opgevolgd.

Stelt U in onze inlichtingen en raadgevingen belang, dan laten wij dit aan U over nog eens hier te komen.

De prijs is voor consult, poeder en inlichtingen ƒ 15.

Sluiten