Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Uitstallingen.

Van de in winkelkasten uitgestalde oplosbare tabletten, pastilles, etc., vóór den coïtus aan te wenden, en van allerlei andere dure anti-conceptioneele middelen, dikwijls met de gebruiksaanwijzing er bij, zal niemand ontkennen, dat die uitstalling in hooge mate aanstootelijk is voor de openbare eerbaarheid en een bron van ontzaglijk veel kwaad.

De stellige verzekering van de doeltreffendheid en onfeilbaarheid dezer middelen, volgens de bijgevoegde reclame „bevestigd door tal van doctoren" — zijn een machtig hulpmiddel voor de verleiding. De vrouwen of meisjes, die er de dupe van worden, vormen later het materiaal, door de „deskundigen" van allerlei gading geëxploiteerd.

* *

*

Hoe betreurenswaardig de gevolgen van de hierboven aangeduide feiten zijn uit een oogpunt van moraliteit, is niet te beschrijven.

Uit de volgende gegevens en uit het adres aan de Gezondheidscommissie, waarvan hierbij op pag. 19 een afdruk gaat, kan men zich eenigszins voorstellen:

De beteekenis der zoogenaamde Nieuw-Malthuslaansche advertenties voor leven en gezondheid der bevolking.

A. Enkele gegevens uit de kliniek van Prof. Treub:

Van 13 October 1903 tot 19 Januari 1904 werden daar waargenomen:

a. gevallen van abortus, zonder vermelding of die was opgewekt: 27 bij gehuwde, 3 bij ongehuwde vrouwen. Hiervan waren 5 geïnfecteerd, dus verdacht; vele heeten „sterk verdacht";

b. gevallen van erkenden abortus provocatus: 11, waarvan 2 door een arts, 8 door verschillende vrouwspersonen opgewekt.

De namen van al de daders zijn bekend uit de zoogenaamde Nieuw-Malthusiaansche advertenties; 1 geval was teweeg gebracht door pillen. Van deze 11 personen is 1 overleden en 1 lag op den dag van de verzending van het bericht op het uiterste.

B. Op de Alg. Vergadering der Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, gehouden te Breda op 5 Juli 1904, heeft Dr.

Sluiten