Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook mijne meening omtrent de duinvorming kenbaar te maken.

Het zal den lezer niet ontgaan zijn. dat ik hierboven meermalen heb gesproken over de daling van den bodem.

Als belanghebbende bij verschillende buitenpolders in Zeeland en in Noord-Brabant, was op oeververdediging voortdurend mijne aandacht gevestigd, en ontstond bij mij reeds jaren lang de vrees, dat de bodem dalende was. Ik verzamelde daarover zooveel mogelijk gegevens en hoe meer ik die bijeenbracht, hoe meer ik daarvan overtuigd was. Ik raadpleegde daaromtrent ook eenige erkende geologen, en kwam toen tot de ontdekking, dat ik in die meening niet alleen stond. Ik beschouw die daling nu als een feit, waarmede men rekening heeft te houden 'om ook in betrekking tot onze polders zooveel mogelijk ongelukken te voorkomen-

Dat het Nauw van Galais vroeger niet bestond, en dat de Ardennenrug doorliep tot in Engeland, heeft zulk een hoogen graad van waarschijnlijkheid, dat het door de meeste geologen wordt aangenomen. Ook ik als leek neem dat aan. En niet alleen dat, maar geloof zelfs, dat eenmaal liet geheele Kanaal niet bestond. Een blik op de kaart doet ons zien, dat alles zoo passende was aan elkaar, wanneer men dat Kanaal wegdenkt.

1 hans zien wij de Noordzee in dezen V-vorm, juist scheppende tegenover het Noordwesten voor ons, en die vorm was oorzaak, dat ze bij noordwestelijke stormen tot een verbazende hoogte werd opgejaagd. Men had aldaar dan in het reusachtige, wat men tegenwoordig, doch meer in miniatuur, in de Zuiderzee nog heeft door opstuwing.

Dat nu bij stormen telkens geheel Nederland, behalve een klein deel in Zuid-Limburg met een groot stuk van België diep onder de wateren dook, is zoo klaar als de dag. En dat juist daarom het oude duin, waarin Dr. Staring zich zoo verdiepte, den gewonen vorm niet hebben kan, zal ieder bij eenig nadenken duidelijk zijn. Ook de jongste

Sluiten