Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus niet moer plaatst in het middelpunt van zijn godsdienstig leven, dat men een anderen godsdienst huldigt, dan het historisch, dan hot authentieke Christendom.

Trouwens laat ik u hier doen opmerken, dat do gebondenheid, die wij voor persoon en gemeenschap eischen, een zedelijke geltondenheid is, waarhij volkomen vrijheid wordt gelaten aan het zoekend verstand, waarbij niet de minste belemmering aan ernstige studiën van geschiedkundigen, van exegetischen of dogmatischen aard, in den weg wordt gelegd. De tegenwoordige richtingen in onze Vaderlandsche kerk worden alle bepaald door haar deitkbeelileit orer den Christus, en dat is (het zij terloops gezegd) de reden, waarom ik zulk oen moeite heb mij in de een of andere richting bepaald „thuis" te gevoelen, de reden waarom ik in alle een goede zijde en een kwade zijde ontdek, de reden ook waarom men mij vaak verweten heeft ieder oogenblik van richting te veranderen, hoewel mijn richting, in haar diepste wezen, steeds dezelfde is geweest, n.1. de richting van den levenden Christus, al erken ik dan ook gaarne, dat mijn christologie meer „gereformeerd" is, in den traditioneelen zin van het woord, dan eenige jaren geleden. — Maar, mij dunkt, er moest meer gelet worden op het onmiskenbare feit, dat ons Christen-zijn niet is het huldigen van min of meer correcte denkbeelden orer den Heer (wie durft zeggen, dat eenige formule, dat eenig dogma ooit het mysterie van Zijn wezen zou kunnen doorgronden? 1) maar

is op rekening te zetten van dwaling en bijgeloof.... Wij hebben lang reeds afgedaan met het geloof aan wonderen .... Wij nemen derhalve niet aan, dat de apostelen in 15 verschillende talen op het Pinksterfeest gesproken hebben. Dat is eene onmogelijkheid voor hen, die weten hoe moeilijk het is een ons geheel vreemde taal zoo te leeren, dat men er zich gemakkelijk in kan uitdrukken ,.. . Wij gelooven niet, dat de beloften en verwachtingen van Israël's profeten en dichters van een Messias in Jezus zijn vervuld .... Ook nemen wij niet aan, dat Jezus uit de onderwereld is opgewekt en verhoogd in den hemel. Die voorstelling is voor ons verouderd, omdat zij in strijd is met de wetenschap."

Commentaar overbodig!

') „Ijes dogmatiques sont des (i'uvres d art, mais des oeuvres d'un art condamné fatalement ii l'impuissance, pnisqu'il se propose d'emprisonner l'infini dans une chambre et d'en tailler 1'image dans les potits matériaux fragiles, qui suffisent tout au plus a la fabrication de nos baraques et de nos pots." Ch. Skcrétan, Mon utopie, p. 101.

„L'ame saisit de la vérité ee qu'il lui faut pour 1'affirmir et pour en vivre et elle n'apeivoit rien au-dela.' Ibidem, p. 100.

Sluiten