Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERVOLG.

Beter tand dan gras, of

De atheïst spreekt.

(Vrij naar Victor Hugo).

rprhSnü g Raymondt was een schrander man, die zijn wee hari • J iSfgtf" WaS,; 1 Was een man' w'en het geluk vertroeteld Se fami ie en^Hk ^ di* zi!n zoons. schoonzoons,

binweir en die ££% ££

fEfhem<fwSSi. d' v00rdeelen S«k»«» "»J- Hel overige

een "" m°?St de Rraaf met den bisschop

k-om» ufjf ! P bijwonen. Aan het dessert zeide hij vroolijk •

srtfSerffii.S;:p *i,n >««»»

rJ»k verzeker u mijne heeren, dat de veronderstelling van een

tè maken'' dTonrustf* * tOC' dan om ma&ere ™nschen

te maken, die onrustig droomen. Weg met dat groote Al 'twelk

mij P^agt. Leve het Niet, dat mij met rust laat.

ik u 7aer"SgTgd' ? TLee."S 0Penhartig uit te pakken, beken ik u, dat ik gezond verstand bezit. Ik ben niet verzot op uw Jezus

die immer en altijd ontbering en zelfopoffering predikt 't Is de'

raad van een vrek aan de armenI Ontbering: waarom? Zelfop

offer,ng: waartoe? Ik zie niet, dat een wolf zid voor Shet 3k

toch nantüTr?ijkeznijn7 ^ 0"Zen 3ard behouden' en

Ipvpn63^^ onnat"u': der ..ernstige" menschen! Laat ons vroolijk leven. Het leven, dit leven is alles. Dat de mensch elders daar boven, daar beneden, ergens, een toekomstig leven zal hebben daarvan geloof ik geen sikkepit. — Men beveelt mij opoffering'en uittering aan; lk moet oP alles wat ik doe achTgeven ik moe" ""' f, id breken met goed en kwaad, met rechtvaardig en

"k vralru waaróm'/ -"iet Seoorloofd is. Waarom?

moeten dl W» ? v! 'k -Va] m'!ne daden rekenschap zal Hü lal sHm mni" ^ m',n- dood ? VVelk een droom ! Poeh! knijpen. . Z,]"' m,J mi'n dood noS zal ku™en

laatKorn?h?tewA??eri,en gV er is niels dan groeikracht,

hn V r-. weze"h)ke zoeken, opdelven, voor den drommel! Welk een heerlijke vreugde verschaft het wérkelijk bestaande ' Men gevoelt dan, m z.,ne schoenen te staan. - Maar die onsterfelijkheid

JTnnn i, b,sscJl0P' ze ls een zeepbel, een zeepbel, een bedrieglijke hoop, mijnheer. Neen maar! Men is dan een engel met blauwe vleugeltjes aan de schouderbladen!! Kom mijne herinnedngtehuj•

Sluiten