Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedacht*) en geconstrueerd niet alleen — maar ook gemaakt; en alzoo gemaakt dat zij goed werken; ja zelfs de kliertjes, die deze scharniertjes smeeren, heeft Hij daar in gesteld als zoovele oliekannetjes. Edison's brein is knap om uit te vinden de phonograaf; maar Qod is knap om te scheppen een Edison met dergelijke hersenknobbeltjes, dat zij iets uitvinden kunnen. Zoodra Edison zal uitgevonden hebben een instrumentje dat weder andere instrumentjes bedenken en uitvinden kan . . zal hij Qod evenaren. — Laat ons verder spreken van den God-Ingenieur, Die de spinnepootjes construeert. Welnu, daarbenevens heeft Hij geconstrueerd de evenredige, evenwichtige reuzenloopbanen der ontzaglijke zonnen des heelals; ja, Hij vangt (alsof dit slechts een licht balspel ware!) met 'Zijne languit gestrekte vingeren, de meest ontembare kometen die daar in suizende bliksemvaart in hun perihelium om de zonne rennen. Hij vangt ze, Hij vangt ze, Hij vangt ze op van secunde tot secunde, alsof het een licht balspel ware, gelijk de tennisspeler de ballen vangt op zijn racket zonder missen, zelfs de ontembaarste kometen met de „lasso's Zijner wijduitgerekte natuurwetten", gelijk een tennisspeler de ballen op zijn racket.

Dat is nog eens een Wezen!

Dat is een Uitvinder!

Dat is een vindingrijk Wezen!

Daarbij vergeleken zijn onze knapste jongens, hoe veelbelovend ook . . . niets.

Daarbij zijn Archimedes, Stephenson, Marconi... als mijn kind, dat een papieren scheepje maakt en daarop, trotsch is.

Maar nu vraag ik wederom (maar een heel onnoozel vraagje): Zou die Maker ook knapper zijn dan ... uw huistimmerman?

Ik voor mij fluister u schuchter in 't oor, dat ik denk van ja. Misschien denkt iemand dat God nog een beetje dommer is dan uw Jan, Piet of Klaas ... (de pantheïsten denken dat) ... maar ik denk er anders over. Ik denk: Qod is knapper dan mijn huistimmerman. Komaan, geef me dat nu maar toe.

Welja, zegt ge, ik geef dat toe; Qod is meer dan onze timmerman.

Vergun mij een derde vraag.

Wat doet een timmerman onder de menschen, als hij bijvoorbeeld een tafel maakt, en.... hij is geen w ispelturig man ?

Wel, hij maakt de tafel af.

Juist. En een timmerman die elk meubel, dat hij begon te maken, half voltooid, of met een poot te weinig, liet liggen — zoo'n man zouden wij verachten; wij zouden hem noemen: „een prul van een timmerman "

Kunnen wij nu zoo iets verwachten van die .Macht of Godheid, Die zelfs een heelal kan opbouwen?

Antwoord: Neen! Het is zelfs onzin, te denken, dat een Wezen

•) Dit „bedenken" en .maken" door God (de Centraal-Ziel yan bet heelal) ia natuurlijk een é^uwig-door-gaand bedeaken en maken, waarvoor man eigenlijk geen ..Terleden, of tegenwoordige, of toekomende tijtC' gebruiken mag. Maar wij moeten 't nu eenmaal dten Bit mensctaenwoorden.

Sluiten