Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn dan onze huistimmerman, en als halfklaargekomen prullen zou in den steek laten (op ons doodsbed)

ons, het werk Zijner handen ? 1

VERVOLG I.

Heeft het leven een vérder doel?

Laatst op eene wandeling over de Veluwe, leidde mij het voetpad naar den top van een hoogen heuvel. In de verte was ik reeds nieuwsgierig geweest, wat groot gebouw daar toch mocht staan. Het rees op, hooger dan een kasteel.

Naderbij gekomen bemerkte ik, dat het eene reusachtige en met de grootste weelde gebouwde fabriek was. Op honderd meter afstands hoorde ik reeds het gesnor der raderen. Wijd stond de hoofddeur open. Ik trad binnen, en mijn oog verheugde zich in de kunstigste machines, in alle zalen opgesteld. Grootsch schouwspel 1 De triumf van het menschelijk vernuft! Alles draaide, snorde, glansde.

Het was eene weverij. De kostbaarste tapijten gleden langzaam uit de getouwen te voorschijn, ^tapijten vol gloeiende kleuren en bevallige figuren en patronen.

En zoo kuns'ig was alles ingericht, 'dat éen enkel arbeider noodig was : de opzichter-machinist. Maar hij had eigenlijk niets te doen. De machines smeerden zich zelve, regelden zich zelve, namen de grondstoffen automatisch tot zich. Tien millioen gulden had deze inrichting gekost.

Maar nog heviger was ik verwonderd, ja ontzet, toen 'k vernam, dat al deze heerlijke tapijten niet werden verkocht voor menschengebruik, maar, aan het einde der fabriek weder in de vuurhaarden onder de stoomketels werden verbrand. Alles automatisch, langs riemen zonder eind. Ja, ik zag ze, ik zag ze voortbewogen worden ; het eene na het andere, purper en smaragdgroen, het verdween in den geopenden vuurmond, waarin ze brullend werden verslonden tot grijze asch ...

En toen ik, verstomd over zooveel waanzinnigheid, uitriep: Maar in Godsnaam, zeg mij: Waarvoor dan deze kostbare kunstige inrichting op den top des heuvels... toen zeide mij de opzichter: Waarvoor? Wel nergens voorl

Maar... heeft het dan geen doel ? Wat is zijn doel ?

Het heeft geen doel.

Maar wat dan ? 1

Het is gebouwd ... voor de aardigheid. Zoodra het den eigenaar zal beginnen te vervelen, laat hij alles weder afbreken.

Lezer, welk een onzinnigheid I

Die man, die eigenaar, is verzind, stapelgek!

Maar al is die mensch een idioot,... — daarom acht ik mij nog niet verplicht te denken dat de Fabrieksbouwer, de Maker der wereldschepping zulk een idioot zoude zijn... en deze kostbare, kunstige machinerie-inrichting der wereld, alleen zou hebben in

Sluiten