Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl deze sprong-theorie leert dat de andere (grootere) helft der menschheid, (al even onbillijk,), eenen sprong zal moeten maken naar dien put van ellende die men „hel" noemt, waaruit men zich nooit, nooit zal kunnen verlossen, noch ook verlost kan worden.

Deze sprong-theorie is de onredelijkheid-zelve.

Het is immers, alsof van lammeren die in de schoot hunner grazende moeders groeien, de ééne helft bij de geboorte het wonderlijk tafereel zouden vertoonen van bij die geboorte plots te veranderen van armoedige lammertjes in trotsche Arabische hengsten, ... terwijl de ènderen helft een sprong omlèèg zou doen en vernederd worden tot ratten- en muizengedaante.

Neen, dat gaat niet.

Neen, een lam dat daar in dat donkere kamertje groeit, opgroeit voor het nieuwe leven in-het-licht op Texels groene weidevelden onder de stralen der voorjaarszon,... dat lam zal bij de geboorte geen plotselinge intrensieke verandering of sprong maken. Het wordt geboren met de hoedanigheden die het reeds hèd, toen het gisteren in den schoot van het moederschaap rustte.

Was 't een lam met 3 pooten,... het wordt geboren: met 3 pooten. Was 't magertjes en naar,... het wordt geboren : magertjes en naar. Is het flink en robust in zijn moeders lijf,... het komt ter wereld : flink en robust. Ook wit of zwart, naarmate het daarbinnen reeds wit of zwart was.

Dit is de wijze van doen, dit de gerechtigheid van den Maker.

Wie het anders zou wenschen of anders voorstelt, die wil wijzer zijn dan Hij.

Nu, als met het geboren lam,... zoo zal het zijn bij de geboorte van iederen mensch in het Hiernamaals. Wij menschen zullen dóórgaan van af het punt des wegs dat we aan het einde van dit leven bereikt hadden.

En niemand maakt een sprong.

Dus niemand make zich bevreesd voor een traditioneelen „hel .

Maar niemand paaie zich met een wonder dat hem plotseling zou verhoogen tot de feauteuls van eenen „hemel" wiens geneugten en rust geheel onevenredig zouden zijn aan zijne geringen en nog vrij verachtelijken staat-van-dienst van hier beneden.

Maar ieder rekene er op, daarginds te zaaien alwat hij hier

maaide. .

En er is geen verschil tusschen de menschen die in uod gelooveir en tusschen hen die niet geloofden op aarde.

Wat ieder zaaide ... moet ieder maaien.

Alleen :... voor hem die gelooft in eenen leidenden wijzen Bouwheer aller dingen,... voor dien mensch die overtuigd is en in zijn hart ook met zaligheid gevoelt dat deze Bouwmeester aanbiddenswaardig is, en dat Zijn doel met den mensch dus ook góddelijk is,... voor dien mensch die zóó denkt is van het bovenvermelde zure enharde „maaien" (welk maaien echter blijft, en niet wordt weggenomen) de vloek weggenomen.

Sluiten