Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoewel zij in sommige gevallen sterke overeenkomst aanbieden, in andere opzichten niet minder sterke tegenstellingen. Gevallen van vroegrijpheid, waarbij het kinderlijk brein de zeldzaamste vermogens openbaart, vóór er van onderwijs sprake is. Gevallen van snelle opname van kennis, waar de kennis eer een herinnering schijnt te zijn dar. iets wat verkregen wordt, waar zij eer herkend dan geleerd schijnt te worden. Gevallen van ingeving, verbazingwekkend door hun snelheid en helderheid, door hun duidelijk en snel inzicht in samengestelde vraagstukken, zonder leidsman of leeraar om den weg te wijzen. Deze en dergelijke raadselen worden alle begrijpelijk door het denkbeeld van een blijvende Individualiteit, die iedere persoonlijkheid bezielt. Het is dan ook een overbekend grondbeginsel dat, wanneer men naar een algemeene wet zoekt die de oorzaak is van vele schijnbaar niet samenhangende verschijnselen, die mogelijkhcidsstelling welke de meeste daarvan verklaart en de meeste rangschikt tot een begrijpelijke gevolgreeks, ook die is waarvan verder onderzoek vermoedelijk het meest loonend zijn zal.

Ook ontneemt de leer der Reïnkarnatie het ondragelijke gevoel van beklemming aan de velen die er voor terugdeinzen om in het Heelal slechts een groote belichaming van onrechtvaardigheid te zien. Wanneer wij de vurige ziel gevangen zien in het onvoldoende lichaam; wanneer wij de verschillen van verstandelijke en zedelijke vermogens opmerken die oorzaak zijn dat wat voor den een gemakkelijk is voor anderen onmogelijk is te bereiken; wanneer wij op ons pad in ons oog onverdiend lijden of ongunstige omstandigheden ontmoeten; wanneer wij een verlangen gevoelen naar hoogten die onbereikbaar zijn door gebrek aan kracht; en wij hebben dan de wetenschap dat wij ons eigen karakter scheppen, dat wij zelf de oorzaak zijn van onze eigen kracht ot van onze eigen zwakheid en niet de speelbal van een willekeurige Godheid of van een zielloos Noodlot maar dat wij werkelijk en inderdaad de scheppers van ons zelf en van ons levenslot zijn, dan komt die wetenschap tot ons als steun en als ingeving die kracht schenken om te verbeteren en moed om te verdragen.

Deze onveranderlijke wet van Oorzaak en Gevolg noemt men in de Theosofie Karma (handeling). Alle handeling — thans dit woord gebruikende voor allen verstandelijken, zedelijken en lichamelijken arbeid -— is een oorzaak waarvan geen enkel gevolg uitblijft. Gevolg wat het verleden aangaat en oorzaak wat aangaat de toekomst; en onder dit gezag der Karmische wet verloopt het geheele leven van den mensch evenals dat van alle werelden, iedere gemaakte schuld moet in dit of in een ander leven geheel betaald worden en het wentelende levensrad brengt de vrucht mede van elk zaad dat wij zaaiden. Reïnkarnatie onder de wet van Karma is hetgeen de Theosofie toeroept aan een Christendom dat vertrouwt op een vergeving van zonden terwille van de verdiensten van een plaatsvervanger en op een snellen overgang naar het paradijs, wanneer het graf den doode heeft opgenomen. Reïnkarnatie blijft zoolang noodzakelijk onder de wet van Karma tot de vrucht van iedere ervaring verzameld, tot iedere misslag hersteld, tot iedere fout uitgewischt is; tot er volmaakt medelijden, onbreekbare kracht en volkomen teederheid op aarde zal heerschen; tot zelfverloochening een levenswet, opoffering voor anderen de natuurlijke en blijde aandrift der geheele natuur zal zijn geworden

''Maar", kan er gevraagd worden, "hoe kunt gij tot inspa.nning aansporen of verantwoordelijkheid prediken wanneer gij iedere handeling beschouwt als een schakel van een onverbreekbare keten van oorzaak en gevolg?" Het antwoord ligt in den zevenvoudigen aard van den mensch, in de werking van het hoogère

Sluiten