Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het een waar ideaal van onzen tijd, en bovendien het meest nabij liggende, dat, eerder dan in andere landen, juist tegenwoordig in Rusland kan en moet worden verwezenlijkt. Wischt uw zonde uit door een goede daad; tracht, zoo lang gij daartoe de macht bezit, het oude hemeltergende, gruwelijke onrecht van privaat grondbezit, dat zoo diep door het landbouwende volk wordt gevoeld, en waaronder het zoo vreeselijk lijdt, af te schaffen —en gij zult de besten, de zoogenaamde intellectueelen op uw zijde hebben. Gij zult den steun erlangen van alle oprechte constitutioneelen, die niet kunnen nalaten in te zien dat het volk, alvorens in zijn geheel tot de stembus te worden opgeroepen, van de grondslavernij, waarin het leeft, moet bevrijd worden. Ook de socialisten zullen zich bij u moeten aansluiten, omdat het ideaal dat zij zich voorstellen — het gemeenschappelijk maken der voortbrengingsmiddelen — in de eerste plaats door het gemeenschappelijk maken van het voornaamste voortbrengingsmiddel van den arbeid : grond en bodem, wordt bereikt, üok de revolutionnairen zullen zich aan uw zijde scharen, omdat die omwenteling, welke gij door de onttrekking van den grond aan het privaatbezit in het leven zult roepen, de verwezenlijking van een der hoofdpunten van hun programma uitmaakt. Bovenal zal met u zijn dat honderd millioen tellende Russische volk, dat eenig en alleen de ware Russische natie vormt.

Doet slechts wat gij verplicht zijt te doen, terwijl gij de regeeringsauibten bekleedt, en stelt u, zoolang het nog tijd is, de verwezenlijking van het waarachtige volksheil tot taak, en gij zult, in plaats van dat gevoel van angst en verbittering, dat gij nu ondervindt, de vreugde van een innige toenadering tot, en overeenstemming met de honderd millioenen van het Russische volk genieten; gij zult het gevoel van liefde en dankbaarheid van dit zachtmoedige volk leeren kennen, dat u uwe zonden niet verwijten,

Sluiten