Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De naam » Theoloog* duidt op den logos, de redelijkheid van God (Theos), en daarom moet een Theoloog hard, zwaar arbeiden vanwege de roeping des Eeuwigen.

Om Hem niet te maken tot een in zichzelf verdeelde, die daar geven zoude één openbaring in de Schepping,' een daarmede strijdende in Zijn Schrift.

Een rijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan (Luc. ii : 18).

Gelooven tegenover weten te stellen, is God betichten van dubbelhartigheid.

De Schrift te stellen naar een verkeerd begrepen woord van Paulus tegenover de »wetenschap dezer eeuw* is zich afmaken van een strijd, dien God zelf ons te beslechten geeft. De Theoloog móet zijn wetenschappelijk naar de openbaring in de schepping, hij móet wezen logisch naar de Goddelijke redelijkheid, hij móet blijven philosofisch, liefhebbende de wijsheid, die is uit God.

Dat de logica hoog gehouden moet worden als onaantastbaar leert ook de voorman der »Gereformeerden*, Prof. KUYPER. »De Christelijke Kerk belijdt... verduistering van het verstand. Iets wat niet beteekent, dat we daarom de gave zouden hebben verloren, om logisch te denken, want de logica is door de zonde niet aangetast voor wat de drijfkracht van haar levenswet aangaat* (Encycl. II bldz. 56)!

Wat nu is logisch?

Het is datgene, wat naar Goddelijke redelijkheid aan het menschelijk denken wordt opgedrongen.

Het logische mag nimmer willekeurig wezen. Het heeft de redelijke waarheid, zooals ze uit God is, te aanvaarden. Onvoorwaardelijk! En dit logische heeft zich in verband te stellen met het feitelijke, de volle empirie.

Met dezen eisch rekenen wij. En daarom zijn wij het juist, die ons plaatsen onder de autoriteit der Goddelijke openbaring. Wij schrijven Gode geen wetten voor.

Wij laten God zelf Zijn autoriteit vast stellen.

Sluiten