Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijdele philosofie niet het buigen voor de Schrift, niet de angstvalligheid, die haar zekerheid verliest, als ze niet heeft een onfeilbaar Boek. Hij getuigt van den »rijkdom der volle verzekerdheid des verstands*, de » kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus, in denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn* (Col. 2 : 2—3).

Ds lindeboom heeft voor den arbeid in het zweet onzes aanschijns (om deze Goddelijke redelijkheid te zien in Zijn licht) slechts de waardeering over: een »philosophische kunstbewerking*, die wij de Christelijke religie zouden doen ondergaan (bldz. 4).

Hoort Paulus, die roemt in den rijkdom des verstands, de objectieve openbaring in Christus, den Zoon, het Woord, dat èn de wereld schiep èn het rijk der genade.

Wat is er heden ten dage overgebleven van den Christus, in denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn? Men schuilt weg en verliest zóó de meest brandende vragen, die het hart beroeren, uit het oog.

Kn men maakt daarbij nog logische sprongen. Met betrekking tot Prof. kupyer en bavinck (alsook tot calvijn) stel ik mij voor, dit aan te toonen in »Nieuwe Banen* No. 10.

Op een en ander nader in te gaan, zoude ons hier te ver voeren.

Dat behoeft ook niet.

Wij geven slechts getuigenis aangaande onze wetenschappelijke en religieuse overtuiging.

Maar één opmerking moet ons van het hart.

Ds lindeboom sluit zich bij Prof. kuijper aan, waar hij zegt: *De Schrift is formeel en materieel, in oorsprong en inhoud, goddelijk en dus onfeilbaar" (bldz. 11).

Hoe moet ik het volgende nu rijmen?

I Sam. 15:35 staat: »En Samuel zagSaul niet meer tot den dag zijns doods toe*.

Dat is een feit.

I Sam. 19 : 24 daarentegen lezen wij, dat Saul >profeteerde voor het aangezicht van Samuel*.

Sluiten