Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boek, terwijl de wereld vervreemd van de levende waarheid ?

Hij, die deze regels schrijft, hij zou Godloochenaar geworden zijn, juist door de welgemeende voorlichting van orthodoxen (om zoo ruim mogelijk te spreken). Was hij niet als een »brandhout uit het vuur gerukt« door den Heer zelf, hij zou afgevallen zijn, ook van de eeuwige waarheid.

Als hij in ziele-nood kwam tot den een en in angst riep : »wat moet ik toch met het Darwinisme aan !« dan luidde het kalme antwoord: »mijn vriend, ik leg mij maar neer bij het geloof der gemeente van alle eeuwen.»

En ik dacht: kan dan Gods openbaring in de Schrift strijden met de feiten, in Zijn natuur aan het licht gebracht?

Kwam hij tot een ander, benauwd, omdat de wijsgeeren der laatste eeuwen onloochenbare waarheden hadden gesproken, die men erkennen moet naar Goddelijken eisch of de oogen moedwillig er voor sluiten, dan kreeg hij het bescheid: »jonge man een ander ging u voor. Op zijn sterfbed sprak hij : o, doe toch niet aan de wijsbegeerte, want ik verloor er mijn geloof door !« En de afgrond des ongeloofs grijnsde mij aan. En er was geen helper. Dan de Heer alleen !

Is er geen mededoogen meer onder dc Godgeleerden van onzen dag, geen mededoogen met hen, die door de resultaten der wetenschap, der objectieve wetenschap, niet gelooven kunnen, omdat ze niet geoordeeld worden door heilige kinderen Gods? O, gij secure Schrift-geloovigen, gij kent hun ziele-nooden niet, ik bezweer het u !

De liefde van Christus dringt mij.

Waarom moet er gepredikt worden in stegen en sloppen voor hongerigen en armen naar den tijd ? En waarom moeten zij, die in hun studeervertrek hun geloof als vleesch van een skelet zien afrotten in het klamme morgenlicht hunner doorpeinsde nachten, waarom moeten zij versmoren in het slijk der vertwijfeling ? Geloof het niet, dat zij zich niet willen buigen ! Maar kom hun om hunner zielen zaligheid niet aan met een Boek, waarvan ze zooals het door u wordt gepresenteerd de tegenstrijdig-

Sluiten