Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maagd Maria na: »Spreek Heer, uw dienstknecht hoort*.

Hij ontvangt den Zoon in zijn armoedigheid, hij legt Hem, wanneer Hij is gegroeid uit de heimelijke diepte in de kribbe neer,

hij spreekt mijn Heer zijt Gij, die geboren werd in de stal

mijner zonden. En deze Heer gaat door het dal der schaduwen des doods met hem, Hij verrijst ten derden dage, vaart ten Hemel op, is zittende ter rechterhand des Vaders als het levende Hoofd van hem, die zich weet een lid des lichaams. Al wat van Jezus wordt getuigd, getuigt de Schrift aangaande de Zijnen, heden! Joh. i : 13 de wonderbare geboorte, Rom. 6 : 6 de kruisiging, Ef. 2 : 6 opstanding en hemelvaart. Wie dit niet ervaren heeft uit genade, hij sla zich op den mond en zwijge.

Niet allen bereidt de Heer denzelfden weg.

Maar hij zwijge en valle als een doode aan den voet van Hem,

die spreekt: »Ik, de eerste en de laatste, leef in alle eeuwigheid*.

Dan zal zijn verzekerdheid opspruiten als de groenende aar uit het verstorven tarwegraan.

»Want wie zijn leven zal willen verliezen, die zal het vinden.« Ds LINDEBOOM (bldz. 182) kent aangaande Jona de verzekerdheid, dat Jezus zich op het feit van zijn graf in den buik van den visch beroept. Dit is voor Ds L. van groot belang, hoewel naar Jezus' woord (Matth. 12 : 40) ook door Hem hier een symbool, een gelijkenis wordt gegeven (Zie het woord »gelijk«). Ik heb door genade leeren verstaan, dat Jezus in Mattheus 12 het graf der zelf-onlediging van Zijn dood stelt tegenover den teeken-, macht-zoekenden Jood. Dit gaat parallel aan Johannes 12, waar Hij de zelf-ontleding van den wijsheid-zoekenden Griek eischt naar het beeld van het tarwegraan, dat sterven moet om vrucht te dragen. Deze beide plaatsen houden aldus verband met I Cor. 1 :23, waar èn Jood èn Griek geoordeeld wordt, door den gekruisigden Christus.

De Jood is onder de volkeren de vertegenwoordiger van den willenden mensch. Hij zoekt aardsche macht, een aardsch koninkrijk. De Griek is onder de volkeren de vertegenwoordiger

Sluiten