Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Mijn bloed niet drinkt, hij heeft geen deel aan Mij« (Joh. 6).

Eten is worstelen met het leven tegen den dood. Ds LINDEBOOM vraagt: »als door u nog om de waarheid (in de Schrift) geworsteld moet worden, dan moet gij uitmaken, wat in de Schrift eeuwige waarheid is en wat slechts een tijdelijk omhulsel*.

Allereest! Niet ik maak dit uit; maar Jezus Christus naar den wederbarenden Geest in mij, die wast (het leven) naarmate ik (de dood) minder word (zie ook boven, bldz. 37).

Want ook Paulus spreekt II Cor. 11 : 10 »De waarheid van Christus is in mij.«

Alleen het Lam, dat geslacht is en staat voor den troon kan de zeven zegelen, de tijdelijke omhulsels van het Boek der Openbaring breken (Openb. 5 : 5).

Dit is dus geen subjectivisme, evenmin als de belijdenis van het «Testimonium Spiritus Sancti« subjectivisme inhoudt. Leefde de Gemeente van Christus uit den levendmakenden Geest (van wedergeboorte en bekeering) gelijk ze nu leeft bij de Schrift, dan zoude zij als Kerk, geleid door de voorlichting des Heiligen Geestes, de roeping vervullen, die nu helaas, zelfs niet begrepen wordt in een man, welke geoordeeld en verlost in Christus, naar Geest en Schrift, getuigt van de objectieve waarheid.

Den bekenden tekst, door de Calvinisten telkens weder als wapen gebruikt, n. 1. «Al de Schrift is van God ingegeven* brengt Paulus in onmiddellijk verband met het «geloof, hetwelk in Christus Jezus is« (II Tim. 3: 15—16).

Ds LINDEBOOM kan God niet af dwingen, wat naar de objectiviteit de Heer nergens wil. Geen leven zonder toeëigening der spijze, zonder worsteling. Geen geestelijke verzekerdheid zonder eten der eeuwige waarheid zelve (zie boven, bladz. 37).

Wat toch is «groeien uit den wijnstok* anders dan worsteling naar licht en vruchtbaarheid ?

De Heer is heden ten dage bezigden eigenwilligen Godsdienst te breken. Hoe lang nog, voordat men zich breken laat? Wat is er nog weinig innerlijk begrijpen onder de Calvinisten.

4

Sluiten