Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£. >Gelooft gij,, dus DS LINDEBOOM, »dat wij door de wedergeboorte principieel deel ontvangen aan al de weldaden van verlossing en verzoening, door Christus op Golgotha verworven aan de zaligheid, die in het verleden is aangebrachte Antwoord: »ik geloof, want ik ervaar,. Gelooven is een zeker weten en een vast vertrouwen (Catech. antw. 21), een »zien van God den Onzienlijke, (Hebr. 11:27).

h. »Is bij u de verzoening en verlossing wel iets anders dan wedergeboorte of heiligmaking?.

Antwoord: »zeer zeker!.

De verzoening maakte mogelijk, dat de Heilige God mij aanziet, door haar ben ik gezet in de zuivere rechtsverhouding tot den eeuwigen Rechter;

de verlossing rukt mij uit het verderf en verbreekt de banden es duivels, der zonde en des doods, ook daarom de banden met et natuurlijk geslacht uit den eersten Adam; de wedergeboorte is de aanvang mijns vernieuwden levens uit den tweeden Adam, den Heer uit den Hemel;

de h e 111 g m a k i n g is het uitbrekende leven en vruchtbaarheid het gevolg der inplanting in den wijnstok. Naar de diepte daarom: afzondering van het onreine.

Wij onderscheiden dus: een objectieve verzoening, die zich subjectief manifesteert.

De wedergeboorte is derhalve voor mij wèl »de daad des Heiligen Geestes gelijk zij in de Schrift geteekend wordt, (wat de »Gereformeerde, dogmatiek daaromtrent geeft, moet het afgemeten worden naar Ds LlNDEBOOM's referaat, is nog vrij onvolledig). De Schrift leert de wonderbare ontvangenis en geboorte van den Zoon uit den Geest. Maar óók: de wonderbare geboorte van de Zijnen, van u en m ij, — wij, die niet uit den bloede, noch uit den wil des vleesches, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn (joh. 1 : 13). Ik dank God, dat ik van deze tweede geboorte een levende getuige ben.

Eén ding weet ik: ik ben blind geweest en nu zie ik. —

Sluiten