Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Met de geneeskundige verzorging van krankzinnigen behoort de geestelijke of godsdienstige verzorging liand aan hand te gaan. De mensch is geschapen lichaam èn ziel, en gelijk het lichaam zijn behoeften heeft, zoo heeft ook de ziel de hare. En al kan het innig verband tusschen die beide niet volkomen worden verklaard, niemand zal toch ontkennen, dat de invloed van de ziel op het lichaam en omgekeerd van net lichaam op de ziel zeer groot kan zijn.

Niet het minst komt deze invloed uit, waar de krankheid intreedt, die wij krankzinnigheid noemen. Van groot gewicht is het dan vooral, dat geneeskundige en geestelijke verzorging elkander de hand reiken ter bevordering van eenzelfde doel : genezing van den kranke of althans verlichting van zijn lijden.

De verzorging van krankzinnigen is dus hetgemeenschappelijk gebied van den geneesheer en den geestelijk-verzorger 2). Niet in dien zin, dat beiden hetzelfde doen, maar uitsluitend in dezen zin, dat beiden op hetzelfde gebied werkzaam zijn en

1) Overal waar in dit werkje zonder nadere aanduiding sprake is vun den geneesheer, wordt bedoeld de psychiater, de krankzinnigen-arts.

2) «Geestelijk-verzorger» is de, ofschoon oorspronkelijk niet officieele, toch allengs in gebruik gekomen en vervolgens ook meer officieel geworden titel van den Evangeliedienaar, die aan een der stichtingen van de Vereeniging tot Christelijke verzorging van krankziunigen en zenuwlijders verbonden is. In zijn instructie, zooals die het eerst voorkomt in het vijfde jaarverslag der Vereeniging, wordt hij «de Leeraar» genoemd, terwijl het opschrift dezer instructie luidt: Instructie van den Geestelijken Verzorger op «Veldwijk' en rRustoord". Wij hechten niet bijzonder aan titels en zullen ons dan nu maar aan den niet fraai klinkenden titel van geestelijkverzorger houden. Alleen, wij achten het taalkundig juister, om de beide woorden tot één woord te verbinden door een koppelteeken. Wij spreken dus van den «geestelijk-verzorger* en niet van den «geestelijken verzorger».

Sluiten