Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brandstichting, diefstal, dronkenschap, verkwisting, kvvaadstoken, vloeken twisten, lasteren, plage„ en andere dergelijke ondeugden.

Aan deze neigingen kunnen verschillende waandenkbeelden ten E?V. *S lggen- 0ok de erfelijkheid speelt daarin een voorname

r° a u'J-j°men da" °°k b'J iederen vorm van krankzinnigheid voor.

Arbeidende aan krankzinnigen met zulke verkeerde neigingcn, eeft de geestelijk-verzorger rekening te houden met de vermoe e ij -e of duidelijk aanwijsbare oorzaken dier neigingen, we e oorzaken allicht op ontoerekenbaarheid van den lijder wijzen, maar hij mag toch niet nalaten, den lijder met diens verkeerde neig.ngen te brengen onder de tucht van het Woord, hetwelk alle verkeerde neigingen als zonde veroordeelt, en aan de hand van dat Woord zooveel mogelijk het verantwoordelijkheidsbesef b.j den lijder te wekken en te verscherpen.

Onder krankzinnigen met zulke verkeerde neigingen zijn er trouwens met weinigen, die wel het verkeerde en zondige er vau erkennen en zich ook inderdaad oefenen in zelfbeheersc ing en dus in bestrijding van het verkeerde, dat in hen opmt. ij zijn echter te zwak, om hun neigingen te overwinnen. Hen te sterken door het Woord, is dan de veelszins niet onvruchtbare taak van den geestelijk-verzorger.

Minder vruchtbaar is gewoonlijk zijn arbeid aan zedelijk-ran -zinnigen (lijders aan insauia moralis), bij wie het zedelijk ese ter onderscheiding van goed en kwaad geheel is verloren gegaan of althans dermate is verzwakt, dat zij zich van hun handelingen hoegenaamd geen rekenschap meer geven, zoodat zij tot de gruwelijkste misdaden kunnen komen, zonder deswege eenige schuld te gevoelen. Zij kunnen meestal vrij helder en ogisch denken ; zij kunnen intellectueel zelfs zeer ontwikkeld zijn; maar zij missen het juiste oordeel over zichzelven, niet recht onderscheidende of zij goed doen dan wel kwaad. Wordt wel eens van een kind gezegd, dat het handelt zonder oordeel des onderscheids, van den zedelijk-krankzinnige kan hetzelfde gezegd worden.

Wat onheilen zulke zedelijk-krankzinnigen in de maatschappij kunnen aanrichten, getuigt zoo menige misdaad, die hen in aanraking brengt met den rechter, maar waarvan zij het strafwaardige volstrekt niet inzien. De taak van den rechter, die eischen moet, dat het recht zijn loop hebbe, is in dergelijke

Sluiten