Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woords, is een der eerste en meest voor de hand liggende vereischten voor de geestelijke verzorging, daar toch ook voor hen geldt, dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord Gods (Rom. 10 : 17).

Natuurlijk moet hierbij voor alle dingen rekening worden gehouden met de vraag of de lijder in staat is, de openbare godsdienstoefeningen bij te wonen. In veel gevallen zal hij daartoe niet geschikt zijn. De behandelende geneesheer zal hierin moeten worden geraadpleegd.

Nu bestaat de mogelijkheid, dat het deelnemen aan de godsdienstoefeningen in de gewone kerken voor menig lijder niet raadzaam is, doordat hij bijvoorbeeld te veel de aandacht trekt of door zijn manieren stoornis veroorzaakt, die niet kan worden toegelaten en hem zelfs met den strafrechter in aanraking kan brengen.

Daarom is het zoo gewenscht, dat er afzonderlijke godsdienstoefeningen voor de verpleegden worden gehouden, waarin het wel ongeveer op gelijke wijze toegaat als in een gewonen kerkdienst, maar waarbij toch rekening wordt gehouden met hen, die het grootste gedeelte van het gehoor vormen.

Een inrichting, die groot genoeg is, om een eigen kerk te hebben met een vasten Dienaar des Woords, kan ook naar eisch voorzien in de geestelijke verzorging door middel van den openbaren godsdienst. De verpleegden kunnen dan geregeld hun kerkgang maken, gemeenschappelijk met het personeel, dat hen verzorgt, en zoo mogelijk met allen, die aan de inrichting verbonden zijn, opdat allen te zamen den zegeu ervaren, dien God verbindt aan een gemeenschappelijk opgaan onder de verkondiging des goddelijken Woords en den dienst der gebeden.

Dat een geregeld en getrouw ter kerk komen van het verplegend personeel, inzonderheid van de hooger geplaatsten, een gunstigen invloed uitoefent op de verpleegden en hen ook tot getrouw kerkbezoek aanspoort, behoeft geen nadere aanwijzing. Goed voorgaan doet ook in deze goed volgen.

Aangezien bij de tegenwoordige verhoudingen op kerkelijk gebied het vormen eener afzonderlijke kerkelijke gemeente voor een inrichting tot verzorging van krankzinnigen groote bezwaren ontmoet, zoo al niet onmogelijk is, kan van een be-

Sluiten