Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebied van stoom, electriciteit, enz.) steeds hooger vlucht 'nam.

Het maatschappelijk vraagstuk trad deswege meer ooit, ingrijpender en nadrukkelijker op den voorgrond

°°Hiêr en daar deed een ruwe toon, een ernstig somber fronsen der wenkbrauwen, en zelfs een daad van haatvol

Ve^i7o 'dunden er op in hakken; .naar de

kWMen wèri,°Sj°hTook nood gedwongen,

van de fouten en schadelijke gevolgen van het liberale ste

sol in zün conservatieven vorm.

Zoo kwam in de liberale partij zelf al meer een ontwaken • al meer een lust om prijs te geven het oude begin sel van „laat doen, laat loopen"; de laat-maar-waaien-pohtiek (dat is 't echte kenmerk van het ideeele liberalisme) werd steeds duidelijker bewezen schadelijk te zijn vooi tvolk. Terwijl de toon van opstand ook tot nadenken stemt e.

Voeg daar nu nog bij, dat in de laatste jaren door de

nobele& staatkunde van andere volken de barrejioogheid wi

zelfgenoegzaamheid een weinig is getempei ,

alleszins verklaarbaar, dat (en we zeggen: gelukkig.) ook in

den boezem der liberale partij een almeer open oog kwam

voor de nood en en belangen des volks. * j

Zoo zien we ook de liberale partij steeds meer n de laatste 20-tal jaren zich bemoeien met de sociale kwestie.

Evenwel, nu met een meestal volkomen prijsgeven van het oorspronkelijk conservatief-liberaal beginsel. Dat kon ook niet ancïers. ErJ was toch op dat standpunt mets voor den

arbeider te hopen. Alles te vreezen.

Het zich terdege gaan bemoeien met het sociale viaagstuk zoo b.v. door wetten, die de arbeiders beschermden 'enz ' enz was dan ook een wezenlijk afzweren van het oudSerale standpunt; althans bijaldien deze ingrepen, en iets meer te beteekenen moesten hebben dan het volschrijven van eenige vellen wit papier.

Nu loven' wij als democraten dit zeer. Edoch, een jamme , zeer groot, werd hier, dat bij de practische in de daad) verloochening van het liberale stelsel, men een t/liberaal stel

"Vrrf^daHoori St aan: een optreden waarbij nu omgekeerd alle zelfstandigheid en wezenlijke vrijheid dreigde te loor te gaan. Gelijk dat uitkomt in het aanbidden van

g°Dit"waTdus een vallen van het eene uiterste in het andere.

Sluiten