Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terecht kan daarom heden ten dage worden beweerd, dat een optreden van liberale zijde, waarbij men spreekt over arbeiders-pensioneering door den staat; regeling van arbeiderscontract enz. enz. enz. niet wezenlijk liberaal is, naar de oude en ideëele beteekenis van dit woord. — Dit optreden kan men, zoo ge wilt, noemen een democratisch (voor't volk) optreden; maar uit het liberale beginsel vloeit het dan niet voort.

Door Mr. S. van Houten (een voor mij onverdacht getuige in dit geding) is in zijn brochure, welke getiteld is:

LIBERAAL of

Vrijzinnig- DEM0CRAAT.

Sociaal-

dit zeer terecht begrepen en uitgesproken. Men behoudt evenwel dien naam:

„liberaal" gaarne.

"Waarom ?

Liberaal is oorspronkelijk een begrip, dat de ernstige bemoeiing van de overheid met de volksnooden uitsluit.

Toch ging hetgeen men in dat woord liberaal wilde samen vatten niet geheel in die beteekenis op. Veel meer nog diende, vooral in de samenleving onder het volk, die naam liberaal, om uit te drukken: het vrijzinnig standpunt, dat men innam tegenover God en Zijn dienst. Zoo het heette uit besef van de heiligheid van den godsdienst moest naar liberalistische staatsleer „God" en „Staatkunde" beslist gescheiden blijven. Op staatkundig gebied heeft men alzoo met God en Zijn Woord niets te maken. De godsdienst moge een zaak zijn voor het hart, voor de binnenkamer, voor de kerk, — voor den staat en in het parlement is hij geheel onnoodig niet slechts, maar „verboden waar."

Zoo kwam men almeer onder 't begrip „liberalisme" dat soort staatkunde te verstaan, welke zonder God het doen wilde. „De staat der liberalen was de „état athée", d.i. de godlooze staat, de staat zonder God.

Dit begrip, deze opvatting van het woord „liberaal' werd •.-,00 algemeen, en zoo overheerschend, dat bij de massa, ik durf zeggen bij wel 99 van de 100, niet het minste besef meer is van de oorspronkelijke beduidenis: vrij contract enz., maar schier ieder onder ^liberalisme" verstaat de richting des ongeloofs op staatkundig gebied; of wilt ge: de partij van den „modernen staat" waar God is buitengesloten. Deze

Sluiten