Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel levert het Evangelie ons de bouwstoften voor hulpbetoon en leniging van den nood; en dat met slechts als barmhartigheidswerk; dit ook; maar vooral als gerechtigheid. Als het Evangelie ons spreekt van het „Koninkrijk Gods en zijne gerechtigheiddan ligt daar zeker ook in opgesloten, dat het geloofsstandpunt juist medebrengt recht te doen, en ook 't optreden op sociaal gebied niet slechts eisch is van barmhartige gevoelsaandoeningen; maar klemmende eisch is van het recht; van de grondgedachte: „de arbeider is zijn loon

WDat1nu 't ongeloof mogelijk daartegen nog wil aanvoeren: maar dan zijt ge toch een hopelooze partij, een doktei, die niet in staat is de ziekte radicaal te genezen, — zie, dat behoeft niet zoo ernstig te worden opgenomen door ons, overmits de praktijk wel zal bewijzen en in de geschiedenis reeds herhaaldelijk 'bewezen heeft, dat een radicale (geheele.l genezing evenmin in deze bedeeling door eenig andere partij of richting is te schenken. En dan is 't maar beter minder te beloven, en slechts alleen wat kan worden nagekomen, dan veel en alles voor te schilderen, en in t einde diep teleui-

eesteld te staan. , . . i

Bovenal het is niet in de eerste plaats do vraag wie kan het meest beloven, ook niet wie zal het meest geven, maar wie beweegt zich in belofte en praktijk op de lijn der Godsopenbaring. —

* * *

Alles saamgevat zagen we dus, dat het Evangelie ons voorschrijft: God te erkennen als Heer en Gebieder op elk terrein, en het ons tevens aanbiedt de voorwaarden en wetten, zonder welker betrachting het nog altijd gelden za . „geen dageraad over U." Wo noemden het dan ook een valsche vrijheids-leus, waar men nep: „los van God. I"1™® dit is vrijheid: wanneer een voorwerp zich kan ontwikkelen en kan leven naar de wetten van zijn eigen natuur Die natuur nu der dingen is er door God zelf ingelegd, zijn u. Zijn wetten. Zonder zonde zouden we die nu spontaan (als vanzeive) kennen, en er naar handelen. - Doch door de zonde kennen we die wetten niet meer in hun voUe jmstheul en klaarheid, en doen we van nature nu juist, krachtens ^ , dorvenheid dier natuur, wat ons hoogst schadelijk is. Vandaal dat we het licht des Evangelies noodig hebben, om te weten, welke die wetten Gods zijn, en wat ons nu staat te doen in dezen ontredderden toestand.

Sluiten