Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laten we dit nu toepassen op ons onderwerp, en dan vinden we als daaruit voortvloeiende:

ten eerste:

dat lijdelijk toezien tegenover de sociale ellende een door net anti-revolutionair beginsel veroordeeld standpunt is; ten tweede:

dat opwekking van liet particulier initiatief vooraf dient te gaan; te n d erde:

dat als te kort schieten dezer middelen is gebleken, en mede ter bekrachtiging van het verkregene, de overheid zich hier een taak ziet aangewezen;

ten vierde:

dat het optreden der overheid zoodanig zij, dat de souvereiniteit in eigen kring worde geëerd en hooggehouden; tenvijfde:

dat de bemoeiing der overheid dies zij helpend en beschermend; en niet regelend.

* *

*

Beschouwen we deze vijf punten dan van meer nabij: A. Lijdelijk toezien tegenover de sociale ellende is een door het anti-revol. beginsel veroordeeld standpunt.

Het anti-revolutionaire stelsel vindt zijn uitgangspunt in het: „Tegenover de Revolutie het Evangelie

Krachtens dit standpunt zouden we nu in de eerste plaats er op wijzen, dat lijdelijk toezien tegenover de nooden des volks, tegenover de sociale ellende geoordeeld en veroordeeld is. Het Evangelie toch onderstelt altijd deze twee : n.1 een toestand van ellende, en een zich nederbuigen om in die ellende hulp der ontferming te bieden. „De Zoon des menschen is gekomen, om te zoeken en zalig te inaken, wat verloren is," dit woord geeft er ons de vertolking van.

Wie zich dus stelt op Evangelisch standpunt, hij moet weten, dat hooghartig het hoofd afwenden van wat lijdt en jammert door Christus zelf, niet slechts maar door Zijn weord en voorbeeld, maar eerst en vooral door de verschijning van Zijn persoon-zelf, door Zijn vleeschwording, door Zijn Messiasschap, is veroordeeld.

Maar daarmede zijn we nog niet tot de diepte van ons vraagstuk doorgedrongen. Boven is er immers reeds op gewezen, dat hier een rechts-kwestie aan de orde is. t Is n.1. niet in de eerste plaats de vraag: Zal ik een armen tobber een gulden geven? maar de vraag is: hoe zal ik trachten het onrecht op sociaal gebied te herstellen? 't Is een eisch

Sluiten