Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I». ]>e eenvoudige vermelding, dat de acte is verleden „ten sterfhuize van de erllaatster" zonder bijvoeging van de gemeente, waarin dat sterfhuis binnen het notarieel ressort is gelegen, kan niet aangemerkt worden als aan te duiden de plaats, waar de acte is verleden.

Kb. Zwolle April lSïti P. W. \V. X. A. 355. K. \V. v. N.

Art. 28.

l)e notarieele akten moeten leesbaar, in onafgebroken zamenhang, zonder verkortingen, witte vakken, gapingen of tussehenruimten worden geschreven, ten ware voor sommige door eenige autoriteit vastgestelde gedrukte formulieren mogten bestaan; de noodzakelijk opengebleven onbeschreven vakken in het lichaam der akten, moeten vóór de ondertekening, door een of meer duidelijke inkstrepen, voor verdere beschrijving onbruikbaar gemaakt worden : alle getallen ter bepaling van de hoeveelheid of hoegrootheid der zaken, welke in de akte worden vermeld, mitsgaders de dagteekeningen, moeten in schrijfletters worden uitgedrukt; doch kunnen in cijfers worden herhaald of voorafgesteld: zullende de notaris voor iedere overtreding van dit artikel verbeuren eene boete van ten hoogste tien gulden.

Het is echter geoorloofd om in volmachten, welke in ori'jinali worden uitgegeven, den naam van den gevolmachtigde oningevuld te laten, mitsgaders om in die, welke in minuut worden verleden, de voornamen van de gevolmagtigden alleen door de eerste lettert aau te duiden, met bijvoeging echter van het beroep of de maatschappelijke betrekking en de woonplaats, voor zooverre die aan den lastgever bekend zijn.

t. Waar de wet in artikel 26 ten aanzien van al de daargenoemde personen gebiedt de vermelding hunner voornamen wordt voorzeker door het bezigen van enkele voorletters aan dien eisch der wet niet voldaan, maar in casu gebiedt noch dat artikel noch eenige andere bepaling der wet znlks, daar het geheel is vrij gelaten om al of niet van de huurders van in het openbaar in veiling gebrachte goederen of ook van hunne voornamen gewag te maken.

Artikel 28 verbiedt alleen het gebruik maken van verkorte woorden, waaronder niet valt het gebruik van voorletters ter aanduiding van hen, die buiten partijen en getuigen in (le acte worden genoemd.

Het tweede lid van het artikel is geene uitzondering op den regel van het eerste lid, maar staat in verband tot de bepalingen omtrent de voornamen van de gevolmachtigden bij acten van volmacht, welke

Sluiten