Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET OP HET NOTARISAMBT. AKTT. 55—57.

te ïekenen van den dag waarop de overtreding, op de wijze bij art. 5!l dezer wet vermeld, heeft kunnen worden geconstateerd. (Sr. 70.)

I. Miss. 2 Mei 1851 n». 95, Kes. 9 Juli 1851 n». 10 I'. W. 1824, T. v. R. VII 219, Cori. XXI 221 : ook de rechtsvordering tot veroordeeling in geldboete, ter zaki, van overtieding van art. 37 al. 2, verjaart na verloop van twee jaren, te tekenen v.in den dag der registratie, zulks op grond, dat de aanbieding daartoe den ambtenaar in staat stelt de akte te onderzoeken en de overtreding te constateeren en de wet geen onderscheid maakt tusschen het geval, dat ten kantore der icgistrati( de middelen tot het ontdekken der overtreding voorhanden zjjn en dat, waarin de ontvangers die middelen van elder3 moeten putten.

Art. 56.

I.ij ieder vonnis, waarbij een notaris voor eenen bepaalden tijd in de uitoefening zijner bediening wordt geschorst, zal tevens een der naburige notarissen worden aangewezen om gedurende dien tijd, ten aanzien der minuten van den geschorsten notaris en van de aan hem in bewaring gegeven stukken, al datgene te verrigten, waartoe deze anders bevoegd en verpligt zoude zijn.

ue in de uitoefening van zijne bediening geschorste notaris is verpligt aan den alzoo aangewezene den vrijen toegang tot zijne minuten en tot de aan hem in bewaring gegeven stukken te verleenen, op straffe van uit zijne bediening te worden ontzet.

De regtbank kan, bij het niet verleenen van toegang tot het notarieel archief, op het requisitoir van het openbaar ministerie, den aangewezen notaris magtigen zich dezen, des noods met behulp van de openbare magt, te verschatten.

Gewijzigd bij art. 1 der Wel van 6 Mei 1878 (Stb. n°. 2'J.)

Art. 57.

Bijaldien de stral van schorsing, krachtens de bepalingen dezer wet, eenmaal tegen een notaris is uitgesproken, zal, wanneer hij andermaal schuldig wordt geoordeeld aan eene overtreding, welke zijne schorsing ten gevolge zou kunnen hebben, en tijdens het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verloopen sedert de vioegere veroordeeling onherroepelijk is geworden deze straf door zijne afzetting kunnen worden vervangen.

Sluiten