Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET OP HET NOTARISAMBT. AUTT. <)2 — Ü4.

I. — Miss. 27 Febr. 1849 nn. 72, lies. 7 Maait 1849 n». 50 1'. W. 1440, ï. v. R. VI 19 S. v. E. 360 (2c (Ir.): uit du beraadslagingen (Zie v. D. Honeut 1 251, 451 en 452) blijkt itat in geval van overlijden van een nut. liet protocol niet ambtshalvu behoeft verzegeld te worden; de bij art. 60 van hut le ontwerp voorgestelde onmiddellijke verzegeling der minuten zijn juist vervangen door de voorziening bij art. 62 en 63.

Art. 63.

Het openbaar ministerie bij de regtbank van het arrondissement, waarin de standplaats van den overleden, ontslagen of verplaatsten notaris is gevestigd geweest, zal, na ontvangst dezer kennisgeving of, bij gebreke van dien, ambtshalve, zoo spoedig mogelijk zorg dragen, dat tot de hierna te melden einden een ander naburig notaris door de arrondissements-regtbank worde aangewezen.

Het zelfde zal plaats hebben, zoodra het vonnis, waarbij een notaris van zijn ambt is ontzet, in kracht van gewijsde is gegaan.

1. Bij ontslag van een notaris met dadelijke benoeming van zijn opvolger gaan de minuten terstond op dien opvolger over en komt er geene aanwijzing van een naburigen notaris te pas.

Kb. Breda 17 Mei 1859 1'. W. 3282, T. v. li. XIV 74, (Jorr. XXXII 348, S. v. E. 362 (2e dr.).

2. — Aansehr. Min. v. Just. a. d. Off. v. Just. 7 Aug. 1879 n«. 20 P. W. 6716 : bij de vorderingen, bedoeld in art. 72 der W. van 18 April 1874 n». 66, volgens welke de kosten van zegel en registratie, veroorzaakt door du rechterlijke beschikkingen, bedoeld in de artt. 5, 50, 51, 53, 63 en 68 W, X. A., komen ten laste van hem, in wiens belang liet Op. Min. is opgetreden, door den rechter bij zijne beschikking aan te wijzen, moeten de Oft. v. Just. requireuren de aanwijzing door wien de kosten moeten worden gedragen. Van den alzoo aangewezen persoon moeten alsdan de in debet gestelde registratierechten en de kosten der op crediet afgegeven zegels worden ingevorderd.

Art. 64

De alzoo aangewezen notaris zal de minuten van den overleden, ontslagen, verplaatsten of afgezetten notaris bijeenverzamelen, voor derzelver registratie zorgen en

Sluiten