Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET Ol' HET NOTARIS AMUT ARTT. 71—Ti».

Art. 71.

De notarissen zijn bevoegd van de arrondissements-regtbank de magtiging te vragen om de onder hen berustende minuten, welke ouder dan dertig jaren zijn, in de algemeene bewaarplaats over te brengen.

De machtiging verkregen zijnde, zal de overbrenging geschieden op de wijze als bij art. 07 dezer wet is vermeld.

I. — Miss. Nov. 1842 W. 377: onder de benaming openbare bewaarplaatsen zijn bedoeld geen andere dan secretarijen, protooollenkaiuers en dergelijke en geenszins de kantoren der notarissen, waar minuten enz. van voorgangers ouder dan 30 jaar berusten, hoezeer thans wettelijk is uitgedrukt het denkbeeld, dat die notarieele minuten publiek eigendom zijn.

Litt. Mr. SEERi' Gratama: de oude notarieele archieven W. N. A. 1472—1474.

Art. 72.

Ingetrokken bij art. 11 der Wet van 6 Mei 1878 (Stbl. n". '29.)

HOOFDSTUK VI.

A Ig e Dl i' ene bepalingen.

Art. 73.

lïehalve in de gevallen, waarin zulks uitdrukkelijk bij deze wet is bepaald, kunnen de notarissen, indien daartoe termen bestaan, tot vergoeding van kosten, schaden en interessen jegens de belanghebbenden worden veroordeeld, indien de akten voor hen verleden, uitbootde van gebrek in den vorm, in regten worden vermet.gd of geoordeeld worden slechts als onderhandsche akten te kunnen gelden, en verder.n alle gevallen, waarin, volgens de artt. 1401, 1402 en 140.'! van het Burgerlyk Wetboek, verpligting bestaat tot schadevergoeding.

Gewijzigd bij art. 12 der Wet van ü Mei 1878 (Stbl. n". 29.)

f. Noch uit art. 1 noch uit art. 18 der Wet Not.ambt volgt, dat de notaris verplicht is om bij openbaren verkoop van een zeeschip «Jen kooper in te lichten aangaande het al of niet bestaan der bevoorrechte

schulden.

Sluiten