Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TARIEFWET. ART. 15.

Air. 15 Nov. 1894 W. 0578 1*. W. 8616 cf. concl. adv.-gen. Patijn, '"'V- Hof Leeuwarden 14 Febr. 1894 P. W. 8525, W. N. A. 1326; executie 's eenige weg, langs welken men voldoening van eene executoir

vei klaarde declaratie kan vorderen; ook door compensatie kan zulks geschieden.

• Wanneer de notaris, tegelijk als gemachtigde tot ontvangsten en uitgaven is opgetreden en in die tweeledige hoedanigheid een slot van afrekening opvordert, maar in die vordering niet ontvankelijk wordt verklaard, is onder die niet ontvankelijkheid ook begrepen dat onderdeel der rekening, hetwelk is opgegeven voor honorarium van den notaris volgens tarief, vermits hij zelf de beslissing, of hem het berekend honorarium nog verschuldigd is, ondergeschikt heeft gesteld aan de vraag, of het al dan niet door zijne ontvangsten is gedekt.

Hof 's Bosch 26 Juni 1877 W. 4301, R. W. v. N. 310, bev. Rb. Maastricht 13 'hdi 1876 W. 4301, R. W. v. N. 287, N. R. II. 1877 A. 81.

3. Het staat den notaris niet vrij, om zonder voorafgaande taxatie zijne rekeningen in rechten in te vorderen, terwijl bovendien eene rauwelijksehe dagvaarding onvereenigbaar zou zijn met de procedure voorgeschreven liii art 15 e. v.

Ktgr. den Haag 31 Dcc. 1886 P. v. J. 1887, 8, T. d. N. IV 325.

In gelijken zin:

Ktgr. Loenen 25 Juli 1849 W. 1054, T. v. R. IV 204: ter zake van vorderingen tot betaling van salaris en verschot kan de gewone wijze van P'ocedeeren niet worden gevolgd; ook niet, wanneer onder de begrooting Vl'" ''en president dei- Arr. Rechtbank der ingediende declaratie geen bevelschrift van ten uitvoerlegging is gesteld, bijaldien deze weglating aan eene wet van publieke orde hare kracht niet kan ontnemen, en in allen gevalle de verleening van het bevelschrift nader kon worden verzocht.

Ktgr. Woerden 16 Maart 1857 W. 1871: de vordering wegens salaris en verschot is door deze wet onttrokken aan de rechtspraak van den kantonrechter, en daarvoor geldt bet bij art. 15 bepaalde.

4. \oor de tenuitvoerlegging van een executoir verklaarde notaris-rekening wordt niet nog eens een vonnis verreischt.

Ktgr. Kist 29 Sept. 1864, W. 2645, N. N. III 398.

Micuf.rls, Wet Xolarimvbt, (Aanh.)

<r

Sluiten