Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkregen wordt om te iloon wat uoodig of nuttig is 0111 de vrui-liti-ii te doen wassen, ot quantiteit of <|iialit<*it te verl>e teren,

3. Als kenteekenen van publiciteit voor eene verkooping is aan te nemen: lo. dat die heeft plaats gehad in eene tapperij, logement of andere plaats, welke in den regel, voor een ieder openstaat, 2o. dat die is gehouden met open deuren of wel dat ieder daartoe vrijen toegang heeft gehad of kon hebben, of tenminste die toegang aan niemand der zich daartoe aanmeldende personen is geweigerd, 3o. dat een ieder daarop heeft kunnen bieden en koopen; 4o. dat het houden daarvan door advertentiën enz. is kenbaar gemaakt;

Al deze omstandigheden behoeven wel niet tegelijk aanwezig te zijn maar minstens één.

Illi. Amersfoort 18 Jan. 18»i<> I'. \V. :V705.

Trib.de Paris "21 Juin 1875 en 13 .luillet 1875 II. I'. 7ti. 2. 189: la publicite de la vente eonsiste dans eette rirconstance qu'elle est ouverte a tout enchérisseur, et dés qu'elle fait iléfaut, nu devrait considérer conime non |iublii|iie menie la vente annoncée |iar des atlirbes ou insertions préalables.

4. Het woord enehère is niet synoniem met ons opbod waar het tegenover ofshui wordt gesteld, maar wordt, zooals reeds de woordafleiding aanduidt, in eene meer algemeene beteekenis gebezigd van iedere openbare veiling ingericht om liet duurst te verknopen.

Kb. Arnhem 27 Sept. I88(i \\'. 5385 ook verin, slib art. 7 aant. 2 (anders S. v. E. (3e dr.) 382).

Miss. 5 Aug. Wilt nu. 42 I'. \\. 43H3: n|H'iili. verk. enkel bij inschrijving, zonder gelegenheid tot u|tbod behoeft niet door tusschenkoinst van een openbaar ambtenaar te geschieden, ef. Ites. li Maart 187:t no. '25 P. W. 6353.

Der. I.i h'hr. 1847 no. 43 I'. \V. 2/1847 no. 445: te koop aanbieding overluid (vente a cri publir, bv outery) van winkelwaren tegen vaste prijzen, en al zoo, zonder opltod of afslag, in het opt-iihaar op vooraf aangekondigde ■lagen en plaatsen gehouden, valt niet onder de wet.

Dalluz-Suppl. vore vente publique de meubles no. 32: ou ne saurait assimiler a la vente au.v euehéres la vente sur soumissioils cachetées.

\ gl. ook P. W. I/1837 lil. 158, S. v. K. (2e dr.) lil. 475: openbare verkooping van onr. goed niet verplichting des koopers om tegen bepaalden prijs eenige roer. goed. over te nemen is geen vente par enrbêres ten aanzien der mohilia.

Sluiten