Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanleiding eener circ. v. I I nivose VIII en van het Kon. app. v. 25 Oct. 1835 110. 7 |l'. W. 2/1830 135,4) ook dooi' den burgemeester of een door dezen aangewezen persoon gehouden worden.

Der. 24 Ort. IKV» no. 50, 1». W. 2065 rf. Miss. 12 Oct. 1805 no. 14 I'. \V. 4835.

De burgemeesters zijn bevoegd tot het houden v. openb. verk. v. roer. goed. voor rekening van bet Kijk wegens besmettelijke ziekten onteigend, of voor Rijksrekening aangeschaft om tot ontsmetting, waarschuwing of afzondering in die rechten te dienen, doch voor Rijksdienst niet meer noodig. (K. B. 11 Juli 1871 S. no. 75.)

Circ. 10 Aug. 1871 no. 954 P. W. 5985.

Dezelfde ambtenaren voor die van in beslag genomen vee of goederen bedoeld in art. 37 der W. v. 20 Juli 1870 S. no. 131 (K. I!. 11 Juli 1874 S. no. 109.)

Circ. 28 Sept. 1874 no. 074 P. W. 0358.

De door de respectieve departementen van algemeen bestuur aan te wijzen ambtenaren tot den verkoop van onbruikbare roer. rijksgoederen en eigendommen.

K. li. 25 Jan. 1820 no. 112 circ. no. 200, P. W. 584.

3. Wie moet als verkooper beschouwd worden en wie is dientengevolge bevoegd de kooppenningen te ontvangen en in te vorderen, de ambtenaar of de eigenaar der goederen ?

Alleen de eigenaar is de verkooper en de notaris is alleen tot ontvangst der kooppenningen bevoegd, wanneer de kooppenningen dadelijk bij den verkoop worden voldaan.

Arr. 19 Aug. 1851 W. 1257 P. W. 1037 S. v. K. (3e dr.) 378, v. d. H. Sr. 1851 II 46, N. R. B. I 370, N. R. XXXIX § 40, '246, T. v. II. VI 7, (vern. Ilof Zeeland 22 Mei 1851) ook wanneer de in bet alhier executoir verklaarde arrêté van Nivöse aangehaalde woorden van het edict van Febr. 1771 : «recevront les deniers provenant des dites ventes, quand raème les partjes y appelleraient d'autres buissiers», welke uitsluitend betreffen de jurés prisetirs vendeurs de meubles moeten worden uitgestrekt tot notarissen enz., dan nog is daarbij alleen bedoeld het geval, dat de kooppenningen dadelijk bij den verkoop zijn ontvangen; een latere ontvangst der kooppenningen door den not. is alleen gegrond op overeenkomst, krachtens eene op den notaris verstrekte lastgeving.

Micheels, Wet Notarisambt. (Aanli.) 10'

Sluiten