Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII C.

Koperen.

Verkado.

N°. 1*1. Fi(f.

z. j. Duit (dubbele) of Oordje ">27 95 2

1736 Duit 535 96 1

1741 i d e in „ „ „

1747 idem „ „ „

1748 idem „ „ „

1761 idem (in zilver) „ „ v

1754 idem met EMENTOR 537 96 3

1709 idem 542 96 5

1776 idem „ „ „

1784 idem v v *

1792 idem „ „ „

UTRECHT.

Gouden.

z. j. R o z e n o b e 1 met MONE NO VA. ORDIN.

TIIAIECTEN, aun de keerzijde D . . 547 97 3 z. j. Idem met MONE NO VA. ORDINVM.

TRAJECTEN, aan de keerzijde „ v v z. j. Rozenobel (hal v e) variant met geparelden

binnenrand en - in de plaats van •: • . . . 548 „ 4 z. j. Idem, variant met geparelden binnenrand en

ORDINVM

1653 Dukaat (Ncderl. dubbele) zeldzaam . . 549 98 1

1741 i d e m

1743 idem 550 98 2

1745 idem „ „

1747 idem „ „ u

1748 idem „ ,, „

1755 idem ,, „ „

1761 idem „ „ „

1774 idem ,, ^ u

1778 idem „ „ v

1779 idem „ „ „

1596 Dukaat (Nederl.) oude stempel met 4 pijlen 551 98 3

1597 idem idem T „ „ 1599 idem idem „ n 1605 idem idem „ „ „

1647 idem met 7 pijlen „ „ „

1750 Dukaat (Nederl.) 552 p 4

Sluiten