Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets te alledaagsch geworden is, om nog een plaats in hunne spelen te vinden? Vele der liefdespelen hebben aardige rondgezangen en rythmische danswijzen en moesten wegens hunne melodieusheid en hunne bewegingen natuurlijker wijze zeer aantrekkelijk voor kleine kinderen zijn. En toch kiezen nog geen 3 °/0 aller gevraagde kinderen liefdesspelen en het vrouwelijk element is belangrijk in de meerderheid (87 °/0 meisjes en slechts 18 °/0 jongens). Degenen, die liefdessspelen kozen staan op de grens der kindsheid. „Zakdoekje rapen" en „postbureau" zijn de lievelingsspelen dezer groep.

Raadselspelen en dierspelen omvatten 1V2 resp. 1 °/0 van alle gevraagde kinderen; de eerste worden bijna uitsluitend door meisjes, de andere door knapen aangegeven. Het raden brengt het toevalselement in het spel, dat bij de primitieve volkeren met de kunst der divinatie verbonden was en zulke spelen kunnen als overblijfselen van een tak der primitieve philosophie beschouwd worden. De dierenspelen zijn naar hunnen aard uitsluitend nabootsingsspelen, bij welke handelingen en geluiden der dieren nagedaan worden. Eenige zijn tegelijk vangspelen.

Begrijpelijkerwijze viel het den kinderen zeer moeilijk aan te geven, waarop hunne voorliefde voor bijzondere spelen berustte. 24 °/0 der jongens en meer dan 300/Oder meisjes geven heelemaal geene redenen op. Van de zevenen achtjarigen motiveeren slechts weinige hunne keus, de dertienjarigen beginnen er mede. Dit schijnt er op te wijzen dat de kinderen met hun 13de jaar beginnen hunne eigen verklaringen kritisch te beschouwen en dat op dezen leeftijd de oordeelskracht zich als heerschende factor in het geestesleven van het kind begint te doen gelden. Het verschil der seksen komt veel minder uit in de opgave

Sluiten