Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31 Acidison Mansions, W'est-Kensington, London. Maart 1908.

L. S.

Er zijn omstandigheden, waaronder Koloniaal beleid in den grond der zaak neerkomt op het uitdenken en met geweld toepassen, het handhaven van eene formule, waarin de overheerscher de grondslagen van zijne betrekking tot liet overheerscht gebied neerlegt. Deze zal in de eerste plaats op vestiging en bestendiging van het opgedrongen gezag gericht zijn. Eerst hierna komen de belangen der geadministreerden zeiven aan het woord.

Omstandigheden, waaronder het koloniaal gouvernement zijn recht van bestaan en zijn stuwkracht van boven en van buiten-af ontvangt, allerminst, rechtstreeks of middellijk, van hen, waarover het zich heeft gesteld, wier staat van afhankelijkheid door liet feit der onderwerping werd bepaald. Een dergelijke toestand, hoezeer door humane beginselen beheerscht en, ten deele althans,' ter wille van recht en orde bestendigd, brengt voor beide partijen op den duur bezwaren en gevaren mede. Want in het wezen der zaak is eene neiging werkzaam, om eene betrekking te wijzigen, zoo niet te verbreken, die in den grond onnatuurlijk is. Terwijl het onderworpen volk zich gaandeweg bewust wordt van de onvolkomen voorziening in zijne levensbelangen, wijzigt zich ook bij den overheerscher zijne opvatting van het recht van occupatie, omdat... hij zelf niet dezelfde blijft! Het moet onder zoodanig régime al zeer gelukkig treden, als de wil van de overheid en de belangen der „geadministreerden" elkaar ontmoeten, als de maatregelen, door de eerste ten behoeve van de laatsten genomen, ook in de behoeften van deze voorzien. Ook is het de vraag, of zij, hoe goed bedoeld ook, begrepen en gewaardeerd worden. Te verwachten, dat deze maatregelen van den eenen kant steeds door zuivere bedoelingen zouden worden bestierd en van den anderen kant altijd in stomme lijdzaamheid zouden worden ontvangen, behoort dan ook tot de illusiën van een Fool's Paradise. In de werkelijkheid kan men eerder als zeker aannemen,

Sluiten