Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is voorzeker geen nieuws, dat, sedert de gelijkstelling in onze Koloniën van Japanners met Europeanen, enkele Chineezen, ten einde ook dit voordeel deelachtig te worden, even naar Formosa trekken, op dat eiland een stukje grond koopen, zich als Japanner laten naturaliseeren, om dan in dit nieuwe nationale kleed weer als vroeger, of wel voor het eerst, tot vestiging in onze Oost over te gaan.

Evenmin is het onbekend, hoe op Java, en door Chineezen, èn door den Europeeschen handel, welks vertegenwoordigers met velen hunner in nauwe betrekking staan, nog altijd ernstig geklaagd wordt over de groote moeilijkheden, die eerstgenoemden veelal ondervinden bij het zich verplaatsen van het eene oord naar het andere, den kostbaren tijd, verbonden aan het aanvragen, verkrijgen, 't verplichte telkens vertoonen en laten afteekenen van passen, en hoe, al mogen nu en dan ten gevolge van bemoeiingen van dien handel, van klachten in Indische nieuwsbladen of van zachte interpellaties ter zake in de Tweede Kamer, in sommige gewesten de bepalingen met wat minder gestrengheid worden toegepast, de Chineesche bewoners onzer Koloniën in dat opzicht eigenlijk nog in meerdere of mindere mate als uitgestootenen worden beschouwd, en hun positie aangaande wonen, reizen, enz. ons inderdaad eerder zou doen denken aan die der Joden, eeuwen geleden, in verschillende Staten van Europa en nu nog in het zoo achterlijke Rusland, dan aan die van vrije ingezetenen eener een beschaafd volk toebehoorende landstreek.

Sluiten