Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer in het kader van den tegenwoordigen tijd passende systeem, alle Chineezen in Oost-Indië met Europeanen op één gelijke lijn te stellen, zoo zou, dunkt mij, reeds veel gewonnen, ten minste een stap in de goede richting gedaan zijn, indien, bij wijze van overgangsmaatregel, aan diegenen onder hen, welke als geheel „ter goeder naam en faam" bekend staan, en er derhalve, wat hun gedragingen betreft, volkomen voor in de termen vallen, gemeld voorrecht verleend wierd.

En aangezien het wel eens zou kunnen gebeuren, dat binnen niet al te langen tijd China, waar het licht der beschaving ook al meer en meer begint door te dringen, in navolging, en misschien onder den invloed, van Japan, met betrekking tot deze zaak, denzelfden eisch ging stellen als laatstgenoemde mogendheid, en een dergelijk verzoek waarschijnlijk evenmin met een weigering kon worden beantwoord, zoo zou dunkt mij, onze regeering er nog meer eer mee inleggen, in deze zelf het initiatief te hebben genomen, vooral nu voor hen, die zich thans zoo gemakkelijk als Japanner kunnen laten naturaliseeren, de strenge in Indië o. a. voor Chineezen geldende bepalingen eigenlijk als een wassen neus dienen beschouwd te worden, zelfs al zou zij daaraan een verscherping der voorwaarden van toelating en vestiging in onze O.-I. bezittingen willen vastknoopen.

Wanneer verder bij haar de m. i. niet gewettigde vrees mocht bestaan, dat bij een volkomen vrije beweging der Chineezen het opsporen, vaststellen en vervolgen van wetsovertredingen en — ontdui-

Sluiten