Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

SCHETS VAN DE CHINEESCHE GESCHIEDENIS. *)

Aan de beschouwing van het China van heden moet noodzakelijkerwijze een schets voorafgaan van de geschiedenis van dit rijk. Al dadelijk treft ons een eerste tegenstelling met Europa. Want terwijl daar een verschil van weinige eeuwen een volkomen verschillend beeld geeft, vertoont het China van heden nog in vele opzichten hetzelfde voorkomen als dat van 2000 jaren geleden. Als toen leeft het grootste deel der bevolking van landbouw en meerendeels in zeer bescheiden, zoo niet armoedige levensomstandigheden. De stoffelijke teekenen van vooruitgang, die Europa's verleden kenmerken naarmate men onze dagen nadert, ontbreken hier. Wagens, paarden, spoorwegen, omnibussen en trams zijn nog heden in China zoo goed als onbekende dingen. De weelde, die in Europa meer en meer ook het leven der minderbedeelden veraan-

•) Voor de samenstelling van dit hoofdstuk en de volgende, voorzoover handelend over China, hebben wij gebruik gemaakt van de werken der meest gezaghebbende schrijvers, meerendeels van den allerlaatsten tijd. Een lijst der geraadpleegde bronnen vindt de belangstellende lezer aan het slot van dit boek.

Sluiten