Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wiens dienst hij zeventien jaren bleef. In 1280 namen de drie Venetianen deel aan de verovering der zuidelijke helft van het rijk der „Soung's", waarover Marco, na het welslagen van den veldtocht, Gouverneur werd. In 1295 keerde hij in zijn vaderland terug, om er zijn wedervaren in schrift te stellen. Hij overleed in 1324 te Venetië, waar de gondeliers u nog zijn huis wijzen, als lid van den Grooten Raad zijner vaderstad.

Hoogst belangrijk is het verhaal zijner lotgevallen en indrukken. Hoogst gewichtig was deze aanraking van het beschaafdste deel van Europa met den grooten Khan, die zich met meer recht dan zijne Chineesche voorgangers beheerscher der wereld mocht noemen. Toch bestond er tusschen West en Oost reeds lang een handelsweg. Chineesche zijde werd reeds geregeld door Bokkara'sche en Perzische kooplieden „voor de Europeesche markt" — zooals wij in onze dagen zouden zeggen — doorgezonden.

Zooals wij hebben gezien, hadden Arabische soldaten bij het bedwingen van een opstand den Chineeschen Keizer gediend en waren zij in China blijven wonen. In de 9de eeuw werd onder hunne afstammelingen een ontzettende slachting aangericht bij het beleg van de hoofdstad van Tche-Kiang. Maar nog heden worden hunne afstammelingen in China aangetroffen.

Dat omgekeerd Chineesche kooplieden reeds herhaaldelijk in Indië, Arabië en Egypte waren geweest, staat vast.

In het algemeen mag men aannemen, dat de volken der oudheid onderlinge betrekkingen onderhielden, al

Sluiten