Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III. DE CHINEESCHE SAMENLEVING.

i. De Godsdienst.

Naast de vereering der voorouders en het Taoisme, die van nationalen oorsprong zijn, vinden het Christendom, de Islam en het Buddhisme in China vereerders. Maar alleen de beide eerste worden algemeen aangehangen, terwijl het Buddhisme geen diepen indruk op de Chineesche ziel, zooals zij ons door gezaghebbende schrijvers over China wordt geschetst, heeft gelaten. Ook is het door de Chineezen beleden Bouddhisme van vele opvattingen doortrokken van anderen oorsprong en andere strekking dan Cakyamouni's leer het heeft gewild.

Sinds onheugelijke tijden heeft de vereering der voorouders, der afgestorvenen, vermengd met animistische geloofsuitingen en bijgeloovigheden, in China den boventoon gehad. Nog vóór het Chineesche volk zich in familiën verdeelde, groepen, die men voortaan als de kern der Chineesche samenleving mocht aanmerken, heerschte reeds deze doodenvereering. In haar voornaamste beginsel: de blinde onderwerping van het

Sluiten