Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in wie hij het levensbeginsel, dat in hem werd overgeplant, het laatst aanwezig zag. Dus niet aan den oneindig ver verwijderden God des heelals, oorsprong van alle dingen en van alle wezens, legt hij zijne verkeerdheden bloot, maar aan den hem zoo oneindig nader staanden voorganger in de keten des levens. Bovendien, de verkeerdheden, die hij belijdt zijn niet die, welke een gewetensvol onderzoek in eigen boezem zou te voorschijn brengen, maar zij bepalen zich tot de tekortkomingen, de overtredingen der voorschriften van ritueelen en huiselijken aard, die de heilige boeken vóór alles stellen, ja, waarmede zij zich zóó uitsluitend bezighouden, dat de leer „ken uzelven" aan de Chineesche geloofsopvattingen volkomen vreemd blijft.

Hoe kan het anders, waar hier alles gericht is op het leiden van een leven door den jongere, zooals het van het standpunt van den oudere en ten diens profijte behoort te zijn. De oudere, die er zich niet om bekommert, welke roerselen in de ziel van de jongere om voorziening zouden roepen, maar die alleen vraagt naar de stipste nakoming der voorouderlijke wet, welke hem zulk een bevoorrechte en tot in bijzonderheden geregelde en verzekerde positie verschaft, ook na zijn dood!

Een belangrijk deel van den Chineeschen eeredienst wordt door het offeren aan de voorouders ingenomen. Lang behoeven wij hierbij niet stil te staan. Het is duidelijk, dat hiervoor alleen gunstige dagen in aanmerking komen, juist als bij de Romeinen. Maar niet de vlucht der vogels, maar de toevallige rangschikking van een aantal steeltjes van zeker gewas, doet hier

Sluiten