Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daaraan het meest naderend — het vrouwenverblijf is gelegen. Bij de zeer welgestelden vindt men achter het vrouwenverblijf een vierde ruimte, in het midden waarvan zich eene afzonderlijke familiekapel bevindt, die dan bij hen de plaats inneemt van de „Tang" in de meer gewone huizen. De ruimten binnen de hierbedoelde binnenplaatsen door de gebouwen vrijgelaten, worden door tuinaanleg — waarin de Chineezen het zeer ver hebben gebracht — door stallen en dergelijke in beslag genomen.

Het meest in 't oog vallende bij deze woning is het totaal ontbreken van eenig venster naar buiten. Alles wijst ook hier op concentratie en isolement van de buitenwereld!

Merkwaardig is bij deze inrichting de overeenstemming met Romeinsche en Grieksche huizen der oudheid en Prof. Farjenel wijst in zijn vaak door ons geraadpleegd boek „Le Peuple Chinois" dan ook in het bijzonder op deze even treffende als talrijke punten van gelijkenis en op de groote beteekenis van het Chineesche huis voor eene vergelijkende studie der godsdiensten. Volgens dezen geleerde zouden inrichting, omgeving en opstelling van de Chineesche „Tang" zelfs sprekende punten van overeenkomst vertoonen met die der oudste Katholieke kerken, die trouwens heur type aan oudere, thans ondergegane eerediensten ontleenden.

In het heiligste, diepste gedeelte van de Chineesche „Tang" is het huisaltaar opgesteld, zóo, dat de officiant zich naar het Noorden keert, als hij, alleen of met zijne wettige wederhelft naast zich, den eeredienst

Sluiten