Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen eerwaardig door ouderdom zijn deze boeken, maar zij zijn vrij van zinnelijke en op de lagere natuur gerichte neigingen. Noch van menschenofïers, noch van religieus-sensueele uitgelatenheden als de mysterieën der Grieken is hier sprake. Nergens wordt proselietenmakerij als verdienstelijk aanbevolen. Schuilt in het ethische en kleurlooze dezer levensbeschouwing wellicht de oplossing van het raadsel der eeuwenheugende oudheid der Chineesche beschaving, bij wie wij, Europeesche natiën, kinderen van één dag zijn? Actie roept reactie te voorschijn, maar theoriën verbleeken, brengen geene schommeling en derhalve weinig gevaar mede. De grondslag der godsdienstige leer is hier eer een idieele dan een zinnelijke of materialistische. Naast voorschriften omtrent de tallooze symbolische handelingen, die er onwillekeurig toe moesten leiden, de vraag naar het waarom terug te dringen en de macht van den dagelijkschen sleur onvoorwaardelijk in dienst te stellen van de voorvaderlijke macht, ten koste van het menschelijk gemoeds- en geestesleven, bevatten deze boeken de herhaalde opwekking tot een deugdzaam bestaan. Een standpunt dat, den tijd van hun ontstaan vooral in aanmerking genomen, onzen eerbied en sympathie moet afdwingen. Alle deugden worden in deze boeken geprezen, alle ondeugden erin gegeeseld. Zij schrijven in de eerste plaats eerbied jegens de ouders voor, maar prediken daarenboven bescheidenheid, onafhankelijkheid van geld en blind geluk, afkeer van onrecht, geduld in beproevingen, weldadigheid, werkzaamheid en oefening van den geest.

Waarlijk, aan schoone woorden geen gebrek! De

12

Sluiten