Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oudste zoon neemt nu de leiding van de vereischte plechtigheden in handen. Zoo er geen zonen zijn, wordt zulks door den oudsten kleinzoon gedaan. Hierop kleeden alle familieleden zich in rouwgewaad, verschillend naar den familiegraad. Men onthoudt zich voorts van alle spijzen en dranken die in den zeer bijzonderen toestand, waarin nu allen op eenmaal zijn gebracht, verboden zijn.

Hierop heeft de lijkwassching plaats, waarna men den doode de eerste kleedingstukken, die het omvangrijk lijkkleed vormen, aantrekt, om echter eerst den volgenden dag het prachtgewaad aan te trekken en eerst op den derden dag het lijk in de lijkkist te plaatsen. Dit geschiedt door de gezamenlijke familieleden, die intusschen van hun smart over het afsterven huns vaders hebben blijk gegeven door een onophoudelijk en luid geween en gejammer. Als voorbereiding van de latere geregelde offeranden wordt op den derden dag reeds een plengoffer aan den afgestorvene gewijd.

Intusschen heeft men op het open gedeelte vóór de woning een rood vaandel geplant, ten teeken dat er een doode in huis is en hebben bepaaldelijk hiertoe aangewezen verwanten de droevige tijding persoonlijk ter kennis van vrienden en nabestaanden gebracht. Alles met veel ceremonieel. Ook plaatst men vóór de woning wel een papieren palankijn door papieren poppetjes, als dragers, gedragen, aan welke poppetjes nagemaakt papieren geld als loon wordt meegegeven.

Terwijl het lijk nog in de woning is, wordt hieraan eiken ochtend en eiken avond een plengoffer gewijd,

Sluiten