Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is er daarentegen op uit, zich met een minimum last van de verplichtingen van zijn ambt af' te maken. Hij is eigenlijk vóór alles agent van het gezag en zooals hij optreedt, doet hij merkwaardig denken aan den schout en zijn rakkers bij ons in oude dagen.

Hier valt alweer een merkwaardige parallel te trekken met het familieleven van den Chinees. Evenals hier de belangen van de kinderen (die, als het meisjes zijn, zelfs aanleiding geven tot kindermoord op grooten schaal en die door de ouderen niet eens een begrafenis en een rouwtijd waardig worden geacht) volkomen uit het oog worden verloren bij de eenzijdige, egoistische, alles en allen beheerschende zucht, om het eigen doel — onbeperkte heerschappij bij leven en verzekering van de vereering der nakomelingen na overlijden — te bereiken, zoo worden bij de rechtspraak de belangen der onderdanen geheel ondergeschikt gemaakt aan die der heerschers en hunne hovelingen.

Nergens ter wereld in een land met een eigen beschaving en glorierijk verleden is het „Elk voor zichzelf" tot zulk een levensbeginsel geworden als in China — zoodra het ten minste geldt het standpunt van een, aan wien anderen ondergeschikt zijn. En de monsterachtige onrechtvaardigheid dezer leer kon alleen in een land als China zóó onbestreden blijven. Want nergens ter wereld is het altruisme, is de belangstelling in den medemensch minder algemeen verspreid dan juist in China. Als een gevolg immers van de instelling, die aan het Chineesche volk uiterlijk eene zoo groote eenheid geeft: het familieverband.

Sluiten