Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want hierin hebben wij de verklaring te zoeken van het verschijnsel van een onverschillige, wreede rechtspraak en een niet minder onverschillig bestuur. De gemeenschapszin ontbreekt ook hier — de gedachte, dat de rechter zich vóór alles voor de hem voorgelegde zaak zou interesseeren, zich als 't ware ondergeschikt zou voelen aan het publiek belang, hier aan het woord — dat hij zich bij strafzaken zou doordringen van de motieven, die den beschuldigde tot zijn daad dreven, komt dientengevolge niet eenmaal in aanmerking. De voorouders zorgen, als men hen behoorlijk behandelt, voor het welzijn der hunnen. Elke familie heeft zijn eigen goede geesten. Ieder, die zich in moeilijkheden bevindt, opene zijn hart voor de eigen goden. Men is dientengevolge volkomen ontslagen van elke verplichting tot hulp, tot belangstelling jegens zijn medemensch. Hij, die buiten de familie staat, is voor den Chinees een vreemdeling. Gemeenschapszin wordt alleen door de familie en in den kring der familie bewerkt en verkregen. De christelijke liefde tot den naaste, die schoonste aller leeringen, omdat men in haar de godheid erkende en zijn beeltenis, grimmig en haatdragend tot dusver, in die van een liefderijk vader herschapen zag — is den Chinees ten eenenmale vreemd. Zijn naaste is zijn familielid en verder gaat hij niet. Een beroep op zijn bijstand is eene bedreiging met verlies — men late elkaar dus ongemoeid! Menschen van een andere familie, uit een andere stad, een andere provincie, een ander land verwijderen zich in toenemende onbelangrijkheid uit dit bekrompen gezichtsveld.

Sluiten