Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„iets te maken kunnen hebben met de groote leer „der Chineezen, wier taal de Europeanen niet eens „machtig zijn! Men ziet uit deze houding, dat hunne „sekte veel overeenkomst heeft met de ketterijen „der bonzen en taoisten. Men moet dus aan deze „Europeanen verbieden, hunne leer in China te „verkondigen".

De vruchten van het zendingswerk, door de Jezuieten met zooveel takt gekweekt, werden dus opeens vernietigd door het drijven der Dominicanen. Reeds in 1722 constateerde Pater Gaubil, dat de kerken in puin gevallen en de gemeenten verstoven waren, terwijl de zendelingen, die verkozen hadden, hun verder leven in China te blijven, in Kanton bleven geinterneerd. Ruim een eeuw later deed pater Huc, een der schranderste beschrijvers ,,de visu" van China, zijn stoutmoedigen tocht door dit onmetelijk land en vond er slechts zeer vage en zeldzame overblijfselen der eenmaal bloeiende Christengemeenten. Ongetwijfeld was het werk der Jezuieten met groot overleg opgezet. Door de hoogere klassen der Chineesche samenleving en het Hof voor de kundigheden van de Westerlingen te interesseeren, verzekerden zij zich hier van een steunpunt, vanwaar de opbouw van een kerkelijke organisatie zonder weerga veilig kon beginnen. Meermalen toch heeft de Chineesche geschiedenis aangetoond, dat de uitoefening van alle godsdiensten er wordt geduld, mits zij niet raken aan de grondbeginselen der Chineesche samenleving en aan de heilig geachte waardigheid des Keizers. Het pauselijk decreet

Sluiten