Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

decreet 16 Engelsche kooplieden als schuldig aan overtreding der wet en vervolgbaar. Om de verdwijning van het zilver uit China naar den vreemde voor den vervolge te compenseeren, gelastte hij voorts, dat elk vreemd schip, dat te Kanton kwam handelen, voor een even groote waarde aan Chineesche goederen moest meenemen, als het er aan Europeesche of andere vreemde goederen had gebracht. Tegenover deze eischen trok zich de geheele Engelsche handel, met Elliot aan 't hoofd, uit Kanton terug. Vijandelijkheden volgden echter nog niet dadelijk. De betrekkingen bleven gespannen, totdat in een vechtpartij met matrozen een Chinees gedood was en de Engelsche Regeering weigerde, den dader aan de Chineesche autoriteiten uit te leveren. Dit was het sein voor Lim om de Kantonsche bevolking tegen de vreemdelingen te wapenen. Kort hierop vielen twee Engelsche oorlogschepen een Chineesch smaldeel aan en joegen het op de vlucht. Hiermee (1840) brak de oorlog uit. Men kent het einde. Nadat de Engelschen Chusan, de delta van de Blauwe Rivier en Kanton hadden veroverd, werd de vrede van Nanking gesloten, toen Sir Hugh Gough deze laatste plaats, de Zuidelijke hoofdstad van het Chineesche Rijk, met een gelijk lot bedreigde.

Voor de eerste maal zou de Chineesche Regeering nu ervaren, hoe duur het is, aan een handelsmogendheid als de Engelsche het gelag te moeten betalen. Dit kwam neer op de openstelling voor den Engelschen handel van Kanton, Foochow, Shanghai, Ningpo en Amoy (zg. tractaat-havens), den definitieven afstand

Sluiten