Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Chineesche maatschappij, door den loop der eeuwen heen het beklagenswaardig schouwspel, dat het nieuwe geslacht, bij steeds toenemende eischen van heden en toekomst, de vereering van het geslacht van gisteren en daarvóór als een monsterachtig aanhangsel achter zich aansleept — in zijn strijd om 't bestaan, in zijn zucht naar ervaring en kennis, in zijn drang naar hooger vastgehouden door een ontvleeschde hand uit het grafl Millioenen en millioenen van het nationaal vermogen worden bij voortduring opgeslokt door een kostbare, vaak ruïneuse doodenvereering, maar dit verlies beteekent nog weinig bij het onmetelijk leed door den geestelijken stilstand, de stelselmatige uitdrooging van de jonge, krachtige levenssappen over een volk gebracht dat, evenals wij allen, deel uitmaakt van een menschheid, die voort moet en voort wil. Een deel dat zoo sprekende blijken geeft, voort te kunnen /"

Woorden van mijn bejaarden vriend, die ik gaandeweg beter leerde begrijpen en waardeeren. Woorden die mij vaak in de gedachten kwamen, als ik met anderen gereed stond, dit volk naar onze ingeboren inzichten te beoordeelen. Na een tienjarig verblijf in Indië kruisten zich onze wegen opnieuw en vond ik gelegenheid, hem te zeggen, van hoe groote beteekenis zijn humaan oordeel voor mij was geweest. Hoe ik meer en meer tot dezelfde zienswijze was geraakt en, niettegenstaande ik vele individuen van Chineesche afkomst had leeren kennen, die voor verbetering onvatbaar schenen, ten slotte voor de Chineesche samenleving als geheel, als voor een wereld van medeschepselen, eene groote

Sluiten