Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd op een totaal ongenoegzaam dossier, voor het grootste deel verstrekt door een persoonlijken vijand — als zoodanig algemeen bekend — een welgesteld en ter goeder naam en faam bekend Chineesch ingezeten door een even kortzichtig als koppig magistraat in de gevangenis geworpen, niettegenstaande er niet het minste gevaar tot ontvluchting bestond en terwijl er geen enkel degelijk bewijsmiddel tegen hem was verkregen. Ook hier liet de magistraat — niet dezelfde als de hiervoren bedoelde — zich uit — dat de zaak hem niet voldoende „trang" voorkwam, maar ondanks dit deed hij den aangeklaagde gevangen zetten en verder vervolgen, het verder aan den President van den Landraad overlatend, de verantwoordelijkheid te dragen van een buitenvervolgingstelling. Deze ambtenaar had nauwelijks de hem toegezonden stukken doorgelezen, of hij achtte zich niet verantwoord, den verdachte één oogenblik langer in preventieve hechtenis te houden, terwijl van verdere vervolging geen sprake kon zijn. Ook deze beslissing werd later door den Raad van Justitie bekrachtigd.

De hier meegedeelde gevallen zijn hierom merkwaardig, omdat zij de ongeschiktheid der betrokken ambtenaren voor de hun in dezen opgelegde taak aantoonen. Want in beide gevallen waren de dossiers van dien aard, dat elk jurist — laat staan een geroutineerd rechter — ze als niet voldoende bezwarend had moeten aanmerken. Voorzeker zou de Landraadvoorzitter zich als rechtelijk ambtenaar hopeloos hebben gecompromitteerd, indien hij op deze gronden eene vervolging had voortgezet... die nooit had

Sluiten