Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladeren. Moeten wij voorbeelden geven om deze bewering te staven, wij

zouden regels kunnen aanhalen als de volgende uit den «Christen Paaschzang >:

Maar in een helder licht Stond daar de Heiland haar nu kenbaar voor 't gezicht.

Maria! zegt Hij; en die stem vol lieflijkheden Stroomde in ondenkbre lust haar boezem door en leden,

Zij vallen neder, en met de armen om Zijn voet Geslingerd, bidden aan op dees Zijn morgengroet 1

Laat, zegt Bilderdijk dus, uw verstand hier niet werken, het kan deze aandoening niet begrijpen.

Of strofen uit zijn lyriek:

O God, 't is zoet met U te leven,

In U te vreên, in U gerust,

Getrokken door geen eigen lust,

Door geenen airdschen wind gedreven.

't Is zoet, mijn God, wanneer wij lijden,

Tot U, den Redder, op te zien:

't Is zoet, aan U den dank te biên,

Wanneer ons hart zich mag verblijden.

Maar beperken wij ons tot deze bloemlezing. Wij namen eerst wat uit een vertaling om de schoonheid van zijn alexandrijnen te laten zien, het spreekt vanzelf, dat ook zijn oorspronkelijke zangen op die schoonheid mogen bogen. Wij kunnen nog een brok nemen om dit ten overvloede aan te toonen, bijv. uit den reeds genoemden «Christen Paaschzang» het volgende zeer krachtige:

De dooden wandelden, in 'saardrijks hart ontrust,

En 't scheen, Natuur was zelfs het leven nitgebluscht.

Maar wie zal Judaas leeuw, wie Isrels God bedwingen?

Een Simson doet, geklemd, de sterkste zeelen springen;

En meer dan Simson, meer dan mensch- of hemelkracht!

Lag hier gebonden, als een prooi in 'svijands macht.

Waakt, wachters! zorgt vooruit, gij schrandre Farizeeuwen!

Hier ligt ontembrer dan d'ontembaarste aller leeuwen.

Al deze gedichten hebben aan werkelijke bezieling hun ontstaan te danken en men kan ze zonder uitzondering genieten, ontbloot van eenige toelichting.

Voorbeelden van wat waarachtige dichters vermogen, worden ons alle dagen door de voordragers geleverd. Neem Vogel's voordrachten van

Sluiten